W Opolu ma powstać Centrum Zielonej Transformacji, czyli pierwsze w regionie kompleksowe rozwiązanie dla gospodarki odpadowej

TVP3 Opole musi sprostować materiał
7 października 2022
„Akcja Znicz 2022” – inaczej pojedziemy przy cmentarzach
27 października 2022
TVP3 Opole musi sprostować materiał
7 października 2022
„Akcja Znicz 2022” – inaczej pojedziemy przy cmentarzach
27 października 2022

W Opolu ma powstać Centrum Zielonej Transformacji, czyli pierwsze w regionie kompleksowe rozwiązanie dla gospodarki odpadowej

Zarząd Zakładu Komunalnego Opole Sp. z o.o. poinformował o planach budowy nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania dla gospodarki odpadowej Miasta pod nazwą Centrum Zielonej Transformacji OPOLE. Planowana inwestycja ma zapewnić, że gospodarka odpadowa Opola będzie realizowana zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego i z korzyścią dla mieszkańców Miasta.

W ramach Centrum Zielonej Transformacji OPOLE (CZT Opole) ma powstać szereg instalacji, które stworzą jeden w pełni zintegrowany system pozwalający na pełne zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Opola. Dzięki temu powstanie niezbędne zaplecze techniczne do spełniania norm krajowych i unijnych w zakresie celów gospodarki odpadowej i gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zwiększania poziomu recyklingu i zmniejszania ilości odpadów trafiających na składowisko. Planowana inwestycja zapewni stabilizację kosztów gospodarki odpadowej Opola i pozwoli na uniezalezninie lokalnego systemu gospodarki odpadowej od problemów krajowych szczególnie w zakresie zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów, czyli tzw. RDF, której nie można już poddać procesom recyklingu. Także i te odpady będą zagospodarowywane lokalnie i posłużą do produkcji ekologicznego i taniego ciepła na potrzeby mieszkańców Opola i energii elektrycznej dla CZT Opole.  Wszystkie główne procesy technologiczne zostaną zamknięte w specjalnych halach, co w połączeniu z poważnym ograniczeniem ilości odpadów deponowanych na składowisku znacząco zmniejszy także oddziaływanie na najbliższe otoczenie zakładu.

„Centrum Zielonej Transformacji to pierwsze takie rozwiązanie w regionie. Dzięki niemu Opole będzie
w stanie realizować wszystkie zadania gospodarki odpadowej zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego i wypełnić cele jakie stawia przed nami Unia Europejska. O podjęciu decyzji budowy Centrum Zielonej Transformacji Opole zadecydował pragmatyzm, nakazujący stworzenie systemu gwarantującego mieszkańcom utrzymanie stabilnych kosztów cen wywozu odpadów i produkcji ciepła
” – powiedział Patryk Stasiak, prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Opole Sp. zo.o.

Centrum Zielonej Transformacji OPOLE ma powstać na terenie działającego już od wielu lat Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 w południowej części Opola i będzie mogło zagospodarowywać ok. 88 tys. ton odpadów rocznie. W jego skład wejdą: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych o wydajności 25 tys. ton, hermetyczna kompostownia tunelowa do zagospodarowania selektywnie zbieranej frakcji biodegradowalnej o wydajności 25 tys. ton, instalacja przetwarzania odpadów budowlanych o wydajności 30 tys. ton, instalacja przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o wydajności 8 tys. ton oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów o przepustowości 20 tys. ton RDF.  Takie zintegrowane rozwiązanie pozwoli zapewni maksymalne odzyskanie i przetworzenie odpadów, w tym surowców wtórnych, drewna, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów wielogabarytowych i budowlanych. Dzięki temu opolski system gospodarki odpadowej będzie
w stanie wypełniać cele UE w zakresie osiąganych poziomów recyklingu czyli poddawania temu procesowi 65% wszystkich odpadów do 2035 roku i ograniczenia składowania do 10% odpadów.

Ważnym elementem CZT będzie instalacja termicznego przekształcania odpadów, która pozwoli na domknięcie całego systemu. Zagospodarowanie nierycyklingowalnej frakcji odpadów kalorycznych czyli RDF, powstającej po procesie sortowania odpadów zmieszanych, stanowi obecnie największy koszt każdego systemu. Zamiast płacić za zagospodarowanie tej frakcji w cementowniach będzie można wykorzystać ją jako paliwo do produkcji ekologicznego i taniego ciepła dla mieszkańców Opola. Wyprodukowane w niej ciepło będzie w stanie zaspokoić potrzeby 75% podstawy systemu ciepłowniczego (ilości ciepła potrzebnego poza sezonem grzewczym) i zapewni 10% produkcji ciepła dla Opola.

 „Dysponowanie najnowszymi technologiami pozwoli nam na pełne zagospodarowanie trafiających do nas odpadów, a tym samym uniezależnienie się Opola od problemów gospodarki odpadowej w kraju. Opole ma szansę stać się wzorcowym miastem, spełniającym standardy gospodarki obiegu zamkniętego. Nasze działania przyczynią się nie tylko do zielonej transformacji w obszarze gospodarki odpadowej ale pozwolą także wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Opola.” – powiedziała Małgorzata Rabiega, wiceprezes Zarządu Zakładu Komunalnego odpowiedzialna za projekt budowy CZT..

W celu zapewnienia finansowania inwestycji Zakład Komunalny zamierza pozyskać środki pochodzące
z dotacji i pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
w ramach części 2 programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadowa”, przeznaczonego na finansowanie „Instalacji gospodarowania odpadami” oraz z części 3 tego programu, czyli ze środków Funduszu Modernizacyjnego  UE skierowanego na unowocześnianie sieci energetycznych
i poprawę efektywności energetycznej poprzez budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Projekt budowy CZT został już zaprezentowany przedstawicielom okolicznych mieszkańców oraz Radnym
z Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opole. W najbliższym czasie powołana zostanie Rada Społeczna złożona z przedstawicieli społeczności lokalnej, samorządu oraz organizacji społecznych. Planowane są także działania edukacyjne i spotkania informacyjne.

„Chcemy, żeby ta ważna dla Opola inwestycja była komunikowana w sposób nowoczesny i angażujący przedstawicieli mieszkańców. Dlatego oprócz tradycyjnych narządzi jak działania edukacyjne i informacyjne, czy portal wiedzy i profil w mediach społecznościowych chcemy powołać Radę Społeczną, która będzie uczestniczyć w rozwoju inwestycji od samego jej początku.” – dodała Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes Zarządu Zakładu Komunalnego Opole.

Więcej szczegółów dotyczących nowej inwestycji w Opolu znajduje się na stronie internetowej www.centrumzielonejtransformacji.pl. Uruchomiony został także profil na Facebooku, gdzie publikowane będą aktualności związane z procesem inwestycyjnym oraz informacje na temat korzyści związanych
z powstaniem CZT Opole.

Więcej informacji udziela:

Małgorzata Rabiega

Wiceprezes Zarządu Zakładu Komunalnego Opole Sp. z o.o.

Koordynator budowy Centrum Zielonej Transformacji

tel:606791761

e-mail: malgorzatarabiega@zk.opole.pl