Aktualności

Centrum Przesiadkowe działa pełną parą
11 stycznia 2023
Wyścig po paliwo alternatywne
31 stycznia 2023

OPOLE BĘDZIE MIAŁO NOWOCZESNY PSZOK

Jeszcze w grudniu 2022 roku  Zarząd Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu podpisał umowy  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu przy ul. Przeskok. 

Inwestycja obejmuje między innymi budowę szczelnego placu, na którym ustawione zostaną pojemniki i kontenery na dowożone przez mieszkańców Opola posegregowane odpady komunalne. Dla ułatwienia rozładunku przewidziano budowę  rampy najazdowej, z której odpady będą bezpośrednio umieszczane  w  kontenerach. Rampa umożliwi wykorzystanie większych kontenerów niż dotychczas stosowane, co zminimalizuję  liczbę transportów odpadów i tym samym ograniczy koszty. Nowy PSZOK będzie ogrodzony i oświetlony. Wyposażony zostanie również w zewnętrzną instalację wodociągową z nadziemnymi hydrantami ppoż, sieć kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem oraz instalację elektryczną i teletechniczną.

Dla osób obsługujących obiekt przewidziano ustawienie dwóch kontenerów socjalnych, wyposażonych w niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem do prawidłowej ewidencji dowożonych przedmiotów. 

Na PSZOK będzie można przywieźć: odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone, budowlane i poremontowe, w tym drewno, stolarkę okienną i drzwiową, styropian, papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a także odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – akumulatory, baterie, farby, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, detergenty, środki ochrony roślin, opakowania z niebezpiecznymi pozostałościami.

Nowy PSZOK będzie kolejnym elementem kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu. W zamyśle ma też pełnić funkcję edukacyjną, zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców jak ważna dla racjonalnej gospodarki odpadami jest właściwa segregacja odpadów. W ramach tej budowy zostanie oddany do użytku również pawilon przeznaczony na punkt wymiany rzeczy, tzw. „reużytkownia”. W celach pedagogicznych powstanie również ścieżka edukacyjna uświadamiająca zasady i konieczność poprawnej selekcji odpadów oraz kształtująca nawyki sprzyjające utrzymaniu środowiska w nienaruszonym stanie.

Nowy PSZOK przy ul. Przeskok odciąży też dotychczasowy punkt przy ul. Podmiejskiej, który jest zbyt mały, aby umożliwić skuteczne i efektywne przyjęcie i przygotowanie poszczególnych frakcji odpadów do recyklingu.

Punk przy ul. Przeskok ma być gotowy pod koniec tego roku. NFOŚiGW wesprze go dotacją ponad 1,5 mln. złotych i pożyczką w tej samej kwocie. Całkowity koszt jego budowy to blisko 4 mln. złotych.

NFOŚiGW wesprze budowę nowego PSZOKu dotacją ponad 1,5 mln. złotych
Kontakt