OPOLE BĘDZIE MIAŁO NOWOCZESNY PSZOK

Centrum Przesiadkowe działa pełną parą
11 stycznia 2023
Wyścig po paliwo alternatywne
31 stycznia 2023
Centrum Przesiadkowe działa pełną parą
11 stycznia 2023
Wyścig po paliwo alternatywne
31 stycznia 2023

OPOLE BĘDZIE MIAŁO NOWOCZESNY PSZOK

Jeszcze w grudniu 2022 roku  Zarząd Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu podpisał umowy  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu przy ul. Przeskok. 

Inwestycja obejmuje między innymi budowę szczelnego placu, na którym ustawione zostaną pojemniki i kontenery na dowożone przez mieszkańców Opola posegregowane odpady komunalne. Dla ułatwienia rozładunku przewidziano budowę  rampy najazdowej, z której odpady będą bezpośrednio umieszczane  w  kontenerach. Rampa umożliwi wykorzystanie większych kontenerów niż dotychczas stosowane, co zminimalizuję  liczbę transportów odpadów i tym samym ograniczy koszty. Nowy PSZOK będzie ogrodzony i oświetlony. Wyposażony zostanie również w zewnętrzną instalację wodociągową z nadziemnymi hydrantami ppoż, sieć kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem oraz instalację elektryczną i teletechniczną.

Dla osób obsługujących obiekt przewidziano ustawienie dwóch kontenerów socjalnych, wyposażonych w niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem do prawidłowej ewidencji dowożonych przedmiotów. 

Na PSZOK będzie można przywieźć: odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone, budowlane i poremontowe, w tym drewno, stolarkę okienną i drzwiową, styropian, papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a także odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – akumulatory, baterie, farby, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, detergenty, środki ochrony roślin, opakowania z niebezpiecznymi pozostałościami.

Nowy PSZOK będzie kolejnym elementem kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu. W zamyśle ma też pełnić funkcję edukacyjną, zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców jak ważna dla racjonalnej gospodarki odpadami jest właściwa segregacja odpadów. W ramach tej budowy zostanie oddany do użytku również pawilon przeznaczony na punkt wymiany rzeczy, tzw. „reużytkownia”. W celach pedagogicznych powstanie również ścieżka edukacyjna uświadamiająca zasady i konieczność poprawnej selekcji odpadów oraz kształtująca nawyki sprzyjające utrzymaniu środowiska w nienaruszonym stanie.

Nowy PSZOK przy ul. Przeskok odciąży też dotychczasowy punkt przy ul. Podmiejskiej, który jest zbyt mały, aby umożliwić skuteczne i efektywne przyjęcie i przygotowanie poszczególnych frakcji odpadów do recyklingu.

Punk przy ul. Przeskok ma być gotowy pod koniec tego roku. NFOŚiGW wesprze go dotacją ponad 1,5 mln. złotych i pożyczką w tej samej kwocie. Całkowity koszt jego budowy to blisko 4 mln. złotych.

NFOŚiGW wesprze budowę nowego PSZOKu dotacją ponad 1,5 mln. złotych