Trwają konsultacje społeczne na temat budowy jednej z instalacji Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Śmieci Ekologicznie i po nowemu
15 lutego 2023
Cytrusek ma się dobrze i powoli szykuje się do wiosny
1 marca 2023
Śmieci Ekologicznie i po nowemu
15 lutego 2023
Cytrusek ma się dobrze i powoli szykuje się do wiosny
1 marca 2023

Trwają konsultacje społeczne na temat budowy jednej z instalacji Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Prezydent Miasta Opola rozpoczął konsultacje społeczne projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach Centrum Zielonej Transformacji w Opolu. W czasie trwających do 24 marca 2023 r. konsultacji każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wnieść uwagi, wnioski i sugestie dotyczące inwestycji, którą zamierza zrealizować Zakład Komunalny sp. z o. o. w Opolu.

Prezydent Miasta Opola podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – zadanie nr 2 – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Z dokumentacją sprawy, w tym z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz opiniami i uzgodnieniami można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pok. 324, nr tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl.

Uwagi i wnioski można składać do 24 marca 2023 r. w formie ustnej do protokołu, pisemnej na adres Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7- 8, 45-018 Opole (w przypadku korespondencji listowej decyduje data stempla pocztowego), telefonicznie na numer 77 45 11 819, elektronicznie na adres e-mail: osr@um.opole.pl oraz za pomocą skrzynki ePUAP. Uwagi i wnioski złożone po 24 marca br. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Centrum Zielonej Transformacji Opole to kompleksowe, proekologiczne i nowoczesne rozwiązanie dla lokalnego systemu gospodarki odpadami. Celem inwestycji jest zapewnienie miastu Opole i jego mieszkańcom korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych w oparciu o zagospodarowanie odpadów i produkcję energii elektrycznej oraz ciepła.

Dokumenty do pobrania

Raport ITPOK ZK Opole Pobierz

Raport ITPO Aneks nr 1 Pobierz

Raport ITPO Aneks nr 2 Pobierz

Opinia PPIS 22.11.2022 r. Pobierz

Postanowienie Dyrektora RZGW w Gliwicach GL.RZS_.4360.67.2022.KWK_.2 z 15.02.2023 r. Pobierz

Streszczenie niespecjalistyczne ITPOK Pobierz

postanowienie MWO o odstąpieniu od wydania opinii Pobierz

Dokumenty pozostałe

Raport ITPO Załącznik 1. Informacja PGW Wody Polskie GL.RZI_.0145.91.2022.MK_ Pobierz

Raport ITPO Załącznik 2. Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr ITGK RIK.6531.5.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Pobierz

Raport ITPO Załącznik 3. Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOS IV.7244.29.2020.BWM z dnia 30.11.2021 rPobierz

Raport ITPO Załącznik 4. Inwentaryzacja przyrodniczaPobierz

Raport ITPO Załącznik 5. Pismo Prezydenta Miasta Opola znak OSR.604.18.2022.MCH z dnia 27 maja 2022 r Pobierz

Raport ITPO Załącznik 6. Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak RZ.5135.201.2022.MN z dnia 23.05.2022-r Pobierz

Raport ITPO Załącznik 7. Ocena oddziaływania na powietrze atmosferyczne.docx Pobierz

Raport ITPO Załącznik 7. a b c d Pobierz

Raport ITPO Załącznik 8. Informacja Prezydenta Miasta Opole z dnia 07.06.2022 r. znak OSR.6251.3.2022.MW_ Pobierz

Raport ITPO Załącznik 9. Prognoza oddziaływania akustycznego.docx Pobierz

Raport ITPO Załącznik 9 Prognoza oddziaływania akustycznego Aneks nr 2 Pobierz

Raport ITPO Załącznik 9a. Prognoza oddziaływania akustycznego załączniki Pobierz

2022.11.07 wezwania do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OSR.6220.69.2022.MKb_ Pobierz

2023.01.16 Uzupełnienie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OSR.6220.69.2022.MKb_ Pobierz

2023.01.26 wezwania do uzupełnienia raportu oos WOOS.4221.78.2022.JGD_.1 Pobierz

2023.01.26 uzupełnienia dokumentacji wyjaśniającej związanej z wezwaniami Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pobierz

Ekotest Dokumentacja

Koncepcja przygotowania terenu Pobierz

MAPA DOKUMENTACYJNA Pobierz

PRZEKRÓJ SCHEMATYCZNY Pobierz

Geowiert dokumentacja

GEOWIERT dokumentacja Pobierz

GEOWIERT projekt geotechniczny Pobierz

Mapka z umiejscowieniem piezometrow Pobierz