Konsultacje społeczne w sprawie drugiego elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Drugie posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE
8 marca 2023
Spotkanie informacyjne Centrum Zielonej Transformacji
15 marca 2023
Drugie posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE
8 marca 2023
Spotkanie informacyjne Centrum Zielonej Transformacji
15 marca 2023

Konsultacje społeczne w sprawie drugiego elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Prezydent Miasta Opola rozpoczął konsultacje społeczne następnego zadania w ramach CZT. Oznacza to, że każdy może wnieść uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia, które zamierza zrealizować Zakład Komunalny sp. z o. o. w Opolu. Konsultacje potrwają do dnia 9 kwietnia 2023 r.

Zadanie to obejmuje budowę instalacji:

 • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych;
 • biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie;
 • mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych;
 • odzysku i recyklingu odpadów budowlanych

Działając na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 – Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania  Odpadów” na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Z dokumentacją sprawy, w tym z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pok. 324,  nr tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 9 kwietnia 2023 r. włącznie w formie:

 • ustnej do protokołu,
 • pisemnej na adres:
  Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole  
  (w przypadku korespondencji listowej decyduje data stempla pocztowego),
 • za pomocą środków komunikacji:
  telefonicznej na numer 774511876,
  elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: osr@um.opole.pl oraz za pomocą skrzynki ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Opola.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) wnioski złożone po upływie wskazanego wcześniej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do pobrania:

– Opinia przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski

Centrum Zielonej Transformacji Opole to kompleksowe, proekologiczne i nowoczesne rozwiązanie dla lokalnego systemu gospodarki odpadami. Celem inwestycji jest zapewnienie miastu Opole i jego mieszkańcom korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych w oparciu o zagospodarowanie odpadów i produkcję energii elektrycznej oraz ciepła.