[huge_it_maps id="24"]

Dawny cmentarz wiejski wsi Chmielowice (d. Chmiellowitz, od 1934r. Hopfental) przyłączonej do Opola 1.01.2017 roku.

Urządzony prawdopodobnie w XIX wieku, widnieje już na mapie z 1883 roku, być może założony został przez właścicieli majątku – rodzinę Donatów. Niewielki cmentarzyk wiejski usytuowany pierwotnie w znacznym oddaleniu od domostw, na zadrzewionym wzgórzu, nazywanym niegdyś Dębiną, ze względu na drzewa, rosnące tam do dziś. Obecnie, po znacznej rozbudowie Chmielowic, cmentarz otoczony jest współczesną zabudową mieszkalną. Teren w kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczony współczesnym ogrodzeniem z dwoma wejściami. Na osi wejścia od strony drogi wiodącej do cmentarza – wysoki drewniany krzyż, który najpewniej zastąpił poprzednie stojące w tym samym miejscu. Nagrobki usytuowane w rzędach prostopadłych do drogi dojazdowej.

Inaczej niż w innych podopolskich majątkach (np. Półwsi), na jednym cmentarzu spoczywają wspólnie mieszkańcy wsi, majątku oraz członkowie rodziny właścicieli dóbr ziemskich.

Wyróżnia się, usytuowana w północno-zachodniej części cmentarza, blisko ogrodzenia, grupa trzech starych nagrobków członków rodziny von Donat. Byli oni właścicielami dóbr chmielowickich w latach 1861-1929 i zamieszkiwali w dworze pośrodku wsi (ob. dom dziecka). Nagrobek małżonków Richarda von Donat (1836-1901) i Adeli, urodzonej hrabianki von Strachwitz (1842-1933) zachował się prawdopodobnie w zmienionej formie – obecnie jest to prosty krzyża na postumencie, o który oparta jest tablica z inskrypcją. W oryginalnym kształcie dotrwały do naszych czasów dwa, identyczne w formie, pomniki nagrobne przedwcześnie zmarłych córek Donatów: Johanny (1876-1889) i Louise (1877-1894). Oba reprezentują najpopularniejszy na przełomie XIX i XX w. na opolskich cmentarzach typ nagrobka – krzyż ustawiony na prostopadłościennym pionowym cokole, zawierającym inskrypcję. Nagrobki obu dziewcząt, oprócz napisu na stronie przedniej, identyfikującego zmarłe, posiadają inskrypcje na stronie tylnej, są to cytaty z Pisma św. Na nagrobku Louise: „Fürchte Dich nicht, denn/Ich habe Dich erlöset/Ich habe Dich bei dei/nem namen gerufen./ Du bist Mein/ Jes. 43.1” (Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!, Iz., 43, 1), a na nagrobku Johanny: „Ich habe dich je/u. je geliebt drum/habe ich Dich zu/mir gezogen aus/lauter Güte/Jerem. 31.3 (Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość, Jr., 31.3) [tłumaczenia wg Biblii Tysiąclecia].

Oprócz nagrobków rodziny von Donat, częściowo zachowany, podobny w kształcie, tylko jeden nagrobek przedwojenny – Franza Biasa (+1916), wykonany w opolskim warsztacie Knauera. Nieliczne pomniki nagrobne z lat 40-50. XX w., pozostałe – współczesne, z pewnością w większości założone na dawnych miejscach pochówku. Wśród pochowanych znajdujemy zarówno członków rodzin śląskich, osiadłych w Chmielowicach od pokoleń (m.in. Bias, Blach, Strzałka, Wystup, Wiechula), jak i osoby zamieszkałe tu po 1945 roku.