INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Podmiejska 69, posiadająca numer NIP: 754-13-51-921 oraz numer REGON: 531124805, nr telefonu 77-4562569, e-mail: sekretariat@zk.opole.pl (zwana dalej: „Administratorem”), jako pracodawca.
 2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zk.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej) są przetwarzane przez Administratora w celach obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO), natomiast inne dane  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeśli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie danych wymaganych przez art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe gromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli przekazane przez Panią/Pana dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji to zostaną one zniszczone chyba, że zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji wówczas Administrator będzie przetwarzał państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników z zastrzeżeniem pkt. 9
 9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy od udzielenia zgody.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 12. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.