zatrudni pracowników na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU ZIELENI MIEJSKIEJ

Opis stanowiska

Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to:

 1. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami Działu Zieleni Miejskiej.
 2. Nadzór nad utrzymywaniem terenów zieleni miejskiej i czystości w zakresie zadań powierzonych przez Miasto Opole lub w ramach innych umów, w tym nad nasadzeniami i pielęgnacją roślin.
 3. Bieżące sporządzanie kosztorysów i faktur za wykonane prace w zakresie określonym w umowach.
 4. Sporządzanie bieżące inwentaryzacji zieleni będącej w utrzymaniu.
 5. Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie planowania i projektowania nasadzeń roślin na utrzymywanych terenach.
 6. Kontrole bieżące prac oraz uczestniczenie w odbiorach robót związanych z utrzymaniem powierzonych terenów zieleni oraz wykonywanie wszelkich prac ustalonych przez Urząd Miasta w ramach zawartych umów.
 7. Współpraca z Urzędem Miasta przy organizowaniu kampanii, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie zieleni.
 8. Monitorowanie potrzeb w zakresie realizacji zadań dotyczących zieleni miejskiej oraz małej architektury.
 9. Udzielanie odpowiedzi na wszelkie pisma i zapytania dotyczące tematyki zieleni będącej w utrzymaniu Spółki.
 10. Opracowywanie planów zadań w zakresie Działu, w tym inwestycyjnych i zakupów rzeczowych do realizacji w każdym roku wraz z harmonogramami prac oraz w uzgodnieniu z Urzędem Miasta.
 11. Przygotowywanie merytoryczne kalkulacji corocznych do umowy wykonawczej zawartej z Miastem i sprawozdań z rozliczenia rekompensaty.
 12. Sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonywania zadań w zakresie zieleni miejskiej.
 13. Wnioskowanie do innych działów o zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prac na terenach zieleni oraz przeprowadzania procedur przetargowych, przygotowywanie danych merytorycznych do SWZ i przygotowywanie zapytań ofertowych. 
 14. Opracowywanie projektów umów (w przypadku kwot poniżej 130 tys. zł), zlecanie, nadzorowanie i odbiory prac w zakresie zieleni, niewykonywanych przez spółkę.
 15. Doskonalenie kwalifikacji w drodze samokształcenia i uczestniczenia w kursach oraz monitorowanie aktualności uprawnień oraz szkoleń podległych sobie pracowników.
 16. Współdziałanie z pozostałymi działami Spółki w zakresie zabezpieczenia poprawnego funkcjonowania DZM.
 17. Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku i w podległej komórce organizacyjnej, w sposób zapewniający sprawne, prawidłowe, terminowe oraz bezpieczne i higieniczne wykonanie zadań, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania niezbędne::

 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo, inżynieria lub ochrona środowiska,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w utrzymywaniu i pielęgnacji terenów zieleni,
 • znajomość przepisów w zakresie ustawy o ochronie przyrody,
 • umiejętność zarzadzania zespołem i dobrej organizacji prac,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem pracowników,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, dyspozycyjność, 
 • wysoka kultura osobista, odporność na stres, asertywność,
 • znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności,
 • atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu ul. Podmiejska 69,
 • lub przesyłać pocztą na adres:

Zakład Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych