Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

zatrudni pracowników na stanowisko:

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt powołanej do obsługi projektu inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem NFOŚiGW pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii w ramach Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opis stanowiska

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, energetyka, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodoweg na samodzielnym stanowisku pracy,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość przepisów w zakresie Prawa budowlanego, przepisów Ustawy o rachunkowości, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach, Prawa zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi),
 • znajomość wytycznych i zasad realizacji projektów ze środków NFOŚiGW,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania, nadzoru, bieżącej obsługi, kontroli lub rozliczania projektów współfinansowanych ze środków NFOŚiGW,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista, odporność na stres, asertywność,
 • znajomość zagadnień dotyczących gospodarki odpadami, funkcjonowania i eksploatacji obiektów przetwarzania odpadów,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
Do zakresu zadań i odpowiedzialności Kierownika JRP należy w szczególności:

 • kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami JRP,
 • zarządzanie i monitorowanie realizacji Projektu w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • nadzór nad poprawnością wykonywania zadań przez Inżyniera Kontraktu,
 • ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Beneficjenta zaangażowanymi w realizację Projektu,
 • odpowiedzialność za opracowanie, wdrażanie i stosowanie procedur związanych z realizacją Projektu,
 • nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktów,
 • koordynacja rozliczeń prowadzonych inwestycji,
 • niezwłoczne informowanie JRP o nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji Projektu,
 • zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowywanych w JRP,
 • organizacja narad koordynacyjnych w ramach JRP,
 • udział w naradach koordynacyjnych w ramach JRP oraz w miarę potrzeb w spotkaniach roboczych organizowanych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych w Projekcie,
 • ciągły nadzór nad projektem pod względem osiągnięcia zaplanowanych efektów (rzeczowych, finansowych, efektu ekologicznego),
 • nadzór i kontrola nad pracownikami JRP oraz opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności,
 • udział w przeprowadzaniu częściowych i końcowego odbioru elementów robót , częściowego i końcowego odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji, a ponadto organizowanie przeglądów gwarancyjnych zakończonych i przekazywanych do eksploatacji zadań,
 • kontrola obmiarów i rozliczeń dotyczących fakturowania i odebranych pod względem technicznym elementów robót,
 • współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów w ramach Projektu w tym w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i kryteriów oceny ofert, a także umów z Wykonawcami,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 • zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu, jej poufności oraz przechowywania zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie i wytycznych,
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania Projektu ze środków NFOŚiGW.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności,
 • atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Dodatkowym (ale nie niezbędnym) atutem będzie:

 • znajomość i umiejętność posługiwania się systemem BDO;
 • znajomość katalogu odpadów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 • list motywacyjny.
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności (mogą być przekazane po rozmowie kwalifikacyjnej),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu ul. Podmiejska 69,
 • lub przesyłać pocztą na adres:

Zakład Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt