REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WORKÓW TYPU BIG BAG

 1. Właścicielem sklepu internetowego worków typu big bag jest Zakład Komunalny sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, NIP:754-135-19-21, REGON: 53112480500000, KRS: 0000042036 - zwany dalej „Sprzedawcą”

 2. Sklep internetowy oferuje usługę zamówienia worka typu big bag wraz z usługą odebrania pełnego i transportu.

 3. Sprzedawca oferuje worki typu big bag nowe, wolne od wszelkich wad fabrycznych uniemożliwiających odbiór pełnego worka.

 4. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT

 5. Klient ma prawo do kontaktu ze Sprzedawcą poprzez e-mail lub telefonicznie

Tel: 501 485 345 adres e-mail: bigbag@zk.opole.pl

 1. Zamówień poprzez sklep internetowy można dokonać 24h na dobę.

 2. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w ciągu 48 h od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, przy zamówienia dokonanych w sobotę, niedzielę i święta czas realizacji liczony jest od godziny 8:00 kolejnego dnia roboczego.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 4. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro” 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest od poniedziałku do piątku w miejscowościach dostępnych w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz do Paczkomatów InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty siedzibie firmy przy ulicy Podmiejskiej 69, 45-574 Opole.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego podania adresu przez Klienta.

 3. W przypadku wad, uszkodzeń worka typu big-bag klient może zgłosić taką sytuację wraz z dokumentacją zdjęciową nie później niż 24h od momentu odbioru przesyłki. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są pod adresem e-mail: bigbag@zk.opole.pl

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

 5. O wyniku procedury reklamacji klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient może skorzystać z wymiany worka typu big-bag lub otrzymać zwrot kosztów. Koszt transportu produktu pokrywa Sprzedawca.

 6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia umowy w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia bez podania przyczyny, stosowną informację należy przesłać na adres e-mail: bigbag@zk.opole.pl

 7. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania w fabrycznym stanie.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYWOZU ODPADÓW W WORKACH TYPU BIG BAG

 1. W workach BIG BAG można umieszczać odpady stałe, poremontowe typu : gruz betonowy, ceglany, ceramiczny, usunięte tynki, gips, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, złom i stal zbrojeniową, odpady z drewna i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne.

 2. W workach BIG BAG zabrania się umieszczania: azbestu, substancji niebezpiecznych lub żrących, opon, substancji płynnych, papy, rozgrzanego popiołu i pozostałych odpadów mogących uszkodzić worek, a także odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych.

 3. Nie należy dopuszczać do przeładowania worka. Worek powinien być napełniony w ilości umożliwiającej spięcie górnych zaczepów załadunkowych.

 4. Czas ładowania worka BIG BAG jest dowolny.

 5. Po zapełnieniu worek powinien znajdować się w miejscu umożliwiającym jego odbiór autem ciężarowym o wysokości 2,8 m oraz szerokości 3 m. Nie wolno ustawiać zapełnionych worków BIG BAG pod drzewami, słupami wysokiego napięcia, obiektami zadaszonymi, przy samochodach, na studzienkach kanalizacyjnych oraz w sposób uniemożliwiający dojazd do nieruchomości pojazdów uprzywilejowanych (np. pogotowie, straż pożarna). Należy pamiętać, że dojazd do worka nie może przebiegać przez tereny zielone i chodniki. Zamawiający jest zobowiązany przygotować dojazd do miejsca odbioru worka. W razie braku możliwości odbioru worka, klient będzie obciążony opłatą za dodatkowy dojazd.

 6. W przypadku nie spełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z ww. punktów Odbierający zastrzega sobie możliwość odmówienia odbioru worka

 7. Odbiór worków BIG BAG świadczony jest z miejscowości wyszczególnionych w cenniku.

 8. Zapełnione worki BIG BAG odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr 501 485 345 przez Zamawiającego, poprzez formularz lub po zgłoszeniu na adres e-mail: bigbag@zk.opole.pl

 9. Worek BIG BAG odbierany jest z ustalonego przez Zamawiającego miejsca, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru. Z przyczyn niezależnych od Odbiorcy (np. siła wyższa, niesprzyjające warunki pogodowe, utrudniony dojazd) termin ten może ulec wydłużeniu.

 10. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi i uiszczenia opłaty za powyższą usługę.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zawarciem i realizacją zamówienia Sprzedawca informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej zwaną „u. o. d. o.”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), podanych przez niego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy jest Zakład Komunalny sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, NIP: 754-135-19-21, REGON: 53112480500000 , KRS: 0000042036 (zwany dalej Wynajmującym).

 2. Dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i na potrzeby niezbędne do realizacji zamówienia oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji postanowień niniejszej umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b, c, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

 4. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.

 5. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Zakład Komunalny sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, e-mail: sekretariat@zk.opole.pl.

 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niniejszej umowy oraz przepisów podatkowych.

 8. Klient może wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).