Do opolskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Opole, którzy regularnie opłacają opłatę za odbiór odpadów. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Opole po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i zamieszkanie na terenie miasta Opola lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie przyjmujemy odpadów komunalnych zmieszanych, a dostarczone indywidualnie przez mieszkańców muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

PSZOK to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmujemy odpadów takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne, popiołu z palenisk domowych. Poza tym w PSZOK-u można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących działalności gospodarczej.

Mieszkaniec we własnym zakresie musi dostarczyć odpady na teren PSZOK-u. Na miejscu osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów dokonuje ich ewidencji i wskazuje miejsce złożenia odpadów. Osoba dostarczająca, pod nadzorem pracownika, zobowiązana jest samodzielnie umieścić odpady w odpowiednich kontenerach.

Uwaga. Posegregowane odpady komunalne budowlane przyjmowane są w ilości 2 ton rocznie z danego adresu zamieszkania, natomiast zużyte opony w liczbie czterech sztuk rocznie od mieszkańca.

  1. Frakcje przyjmowanych odpadów oraz zasady korzystania z PSZOKU – REGULAMIN obowiązuje od 01.10.2023 r.
  2. Oświadczenie osoby prywatnej - obowiązuje od 01.10.2023 r.
  3. Oświadczenie dotyczące zabudowy wielorodzinnej - obowiązuje od 01.10.2023 r.
  4. Dokument nieodpłatnego nabycia przedmiotu - obowiązuje od 01.10.2023 r.

PSZOK ul. Przeskok 1

PSZOK ul. Kępska 5k

Godziny otwarcia PSZOK-u przy ul. Przeskok:

  • od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00
  • w każdą sobotę od 9.00 do 15.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty i 31 grudnia.


Godziny otwarcia PSZOK-u przy ul. Kępskiej 5k:

  • od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00
  • w każdą sobotę od 9.00 do 15.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty i 31 grudnia.


Poza tym na terenie miasta Opole regularnie działają mobilne PSZOK-i. W soboty, w wyznaczonych miejscach miasta, udostępniany jest specjalnie przygotowany kontener, który przeznaczony jest do bezpłatnego przyjmowania, odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Opola. W mobilnym PSZOK-u zdajemy odpady na takich samych zasadach co w stacjonarnym, m.in: odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe, opakowania szklane, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone, żużle i popioły z palenisk domowych (dostarczone w szczelnie zamkniętych workach) oraz odpady wielkogabarytowe.

Maksymalny wymiar odpadów komunalnych selektywnie zebranych przyjmowanych do mobilnego PSZOKU nie może przekroczyć 75cm, ponadto nie są przyjmowane odpady budowlane (np. gruz). Dowożący odpady komunalne jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w pojemniku lub kontenerze wskazanym przez pracownika.

SZCZEGÓŁY I KONTAKT:

PSZOK ul. Przeskok 1 tel.: 506 404 484 (poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00 oraz sobota 9.00 - 15.00)

PSZOK ul. Kępska 5k tel.: 573 779 676 (poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00 oraz sobota 9.00 - 15.00)