Regulamin SPP

Stawki opłat za parkowania w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie i nie później niż 7 minut od zaparkowania pojazdu. W przypadku wnoszenia opłat przez telefon komórkowy lub inne urządzenia mobilne opłaty należy dokonać w czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.

Dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (karta abonamentowa, bilet), należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu. Obowiązek ten nie dotyczy wniesienia opłaty przy pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Kierowca opłacający postój za pomocą aplikacji mobilnej ma obowiązek oznaczyć samochód naklejaną na szybę winietką lub w inny, widoczny dla kontrolera SPP, sposób.

Bilet ze strefy B traci ważność w strefie A.

Stawka zerowa

Zgodnie z Uchwałą XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. § 4 ustala się zerową stawkę opłat dla następujących użytkowników:

 1. osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu;
 2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych w pasie drogowym; (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1698);
 3. kierujących pojazdami posiadających aktualne zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na prowadzenie robót w pasie drogowym;
 4. kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju taksówek);
 5. kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet „zerowy” i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.
 6. kierujących pojazdami z napędem hybrydowym w miejscach wyznaczonych do ładowania pojazdów;

Opłata dodatkowa

 1. W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania wystawia zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.
 2. Za nieuiszczenie opłat z tytułu postoju w strefie A- śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz nie pobranie biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100zł.
 3. Opłata dodatkowa Opłata ulega obniżeniu do kwoty 50 zł , jeśli zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
 4. Za nieuiszczenie opłat z tytułu postoju w SPP strefie B oraz nie pobranie biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80zł. Opłata ulega obniżeniu do kwoty 40 zł , jeśli zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
 5. Jeśli w ciągu 7 minut od wystawienia wezwania kierowca wykupi bilet w parkometrze, opłata dodatkowa zostaje automatycznie anulowana pod warunkiem, że wpisano prawidłowy numer rejestracyjny.
 6. Możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie egzekucji administracyjnej, poprzez zgłoszenie zarzutu na postępowanie egzekucyjne /art. 33 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji/.
 7. Opłaty dodatkowe należy wpłacać na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.
 8. Za sprawy związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania odpowiada dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania:
BANK MILLENNIUM S.A
72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

Wzór wezwania

Kontakt