REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) W MIEŚCIE OPOLU

 1. Postanowienia ogólne
 1. Stawki opłat za parkowanie w SPP obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy  parkowanie jest bezpłatne.
 2. Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie, nie później jednak niż 7 minut od zaparkowania pojazdu. W przypadku wnoszenia opłat przez telefon komórkowy lub inne urządzenia mobilne opłaty należy dokonać w czasie 2 minut od zaparkowania pojazdu.
 3. Kierowca opłacający postój pojazdu umieszcza dowód dokonania opłaty (karta abonamentowa, bilet) za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu. Nie dotyczy to wnoszenia opłaty przy pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. Kierowca, który pobierając bilet wpisze prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu, nie musi umieszczać biletu za szybą pojazdu.
 4. Bilet ze strefy B traci ważność w strefie A.
 1. Stawka zerowa

Ustala się zerową stawkę opłat dla następujących użytkowników pojazdów parkowanych w SPP :

 1. Osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2589) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu.
 2. Kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta Opola podczas wykonywania obowiązków służbowych w pasie drogowym.
 3. Kierujących pojazdami posiadających aktualne zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 4. Kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju taksówek).
 5. Kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet „zerowy” i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu. Kierowca nie musi umieszczać biletu za szybą pod warunkiem, że pobierając go wpisze prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu.
 6. Kierujących pojazdami z napędem elektrycznym i hybrydowym w miejscach wyznaczonych do ładowania pojazdów w czasie ich ładowania.
 1. Opłata dodatkowa
 1. W razie stwierdzenia braku dowodu wniesienia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania wystawia zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.
 2. Za nieuiszczenie opłat z tytułu postoju w strefie A – śródmiejskiej strefie płatnego parkowania lub nie pobranie biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 120,00 zł. Opłata ulega obniżeniu do kwoty 60,00 zł , jeśli zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
 3. Za nieuiszczenie opłat z tytułu postoju w SPP strefie B oraz nie pobranie biletu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł. Opłata ulega obniżeniu do kwoty 50,00 zł, jeśli zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
 4. Jeśli w ciągu 7 minut od wystawienia wezwania kierowca wykupi bilet w parkometrze, opłata dodatkowa zostaje automatycznie anulowana pod warunkiem, że wpisano prawidłowy numer rejestracyjny.
 5. Możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej, poprzez zgłoszenie zarzutu na postępowanie egzekucyjne – na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r., poz. 2640).
 6. Opłatę dodatkową należy wpłacać na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.
 7. Za sprawy związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania odpowiada dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania:

BANK MILLENNIUM S.A

72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

Podstawa prawna:

Uchwała  nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr XLVII/919/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr LVIII/1141/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr LXVI/1233/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr XIX/394/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr LVII/1073/22 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr LXIV/1159/22 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

Uchwała Nr LXV/1170/22 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.