Specjalista ds. zamówień publicznych

zatrudni pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych w tym: przygotowywanie SWZ,  udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, weryfikacja i ocena złożonych ofert, przygotowywanie ewentualnych wezwań do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertami przez wykonawców, przygotowywanie informacji o wyborze lub odrzuceniu wykonawcy/oferty, sporządzanie protokołów z postępowania
 • Współpraca z pracownikami komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania, określanie kryteriów wyboru oferty i warunków udziału w postępowaniu
 • Organizowanie prac komisji przetargowych oraz udział w pracach tych komisji
 • Analiza i weryfikacja prawidłowości oraz kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne
 • Publikacja ogłoszeń i raportów postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • Opracowywanie procedur postępowań o zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej progu ustalonego w ustawie Prawo zamówień publicznych i sprawdzanie wzorów dokumentów opracowywanych przez poszczególne komórki merytoryczne
 • Przygotowywanie projektów umów do prowadzonych postępowań we współpracy z radcą prawnym
 • Koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą
 • Archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, rejestru zawieranych umów na dostawy, usługi, roboty budowlane
 • Terminowa realizacja zadań związanych z procedurami o udzielenie zamówień publicznych
 • Monitorowanie wyników postępowań przetargowych i podprogowych
 • Ścisła współpraca z działami zakładu w zakresie zamówień publicznych i udzielanie im wsparcia
 • Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji powierzonego obszaru
 • Dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe; mile widziane wykształcenie prawnicze, administracyjne
 • doświadczenie w samodzielnej pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych
 • dobra znajomość pakietu Office i Excel
 • samodzielność i odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • komunikatywność i terminowość
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu
 • umiejętności analityczne, komunikatywność, otwartość
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu

Sposób zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

CV należy przesłać na adres: sekretariat@zk.opole.pl Termin składania ofert do 28.02.2022 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt