KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W OPOLU

  „Zakład Komunalny” Sp. z o. o. informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest: „Zakład Komunalny” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, e-mail: sekretariat@zk.opole.pl (dalej zwany „Administratorem”),
 2. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych tel. +48 77456 25 69 w. 38; e-mail: adam.paszko@zk.opole.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonaniem umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem a w szczególności w celu :
  1. weryfikacji ilości odpadów i osób dostarczających odpady do PSZOK w celu ich zagospodarowania, w zakresie: Imię i nazwisko, dane adresowe, NIP (dot. firm, wspólnot i spółdzielni), nr rejestracyjny pojazdu, adres nieruchomości z której pochodzą odpady;
  2. realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym dla potrzeb niezbędnych do ewidencji dostarczanych odpadów komunalnych
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pani\Pana żądanie, przed zawarciem umowy, art. 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – uzasadnionym interesem jest w szczególności ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ,o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  1. Urząd Miasta Opole
  Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków,
  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.
 11. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy.