Targowiska miejskie

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu na podstawie Umowy nr GI.7321.1.9.2012 dzierżawy targowisk miejskich w Opolu zawartej w dniu 28.06.2012 r. w Opolu zarządza targowiskami miejskimi "Cytrusek" ul. Targowa 9 i "Centrum" ul. Targowa 14.

Do podstawowych obowiązków i zadań w ramach sprawnego zarządzania targowiskami należy:

  • przestrzeganie obowiązującego regulaminu na poszczególnych targowiskach i egzekwowanie jego postanowień od prowadzących sprzedaż na targowiskach
  • zawieranie w imieniu Wydzierżawiającego umów dzierżawy gruntu zajętego na targowiskach pod obiekty handlowe, na okres i w sposób uzgodniony z Wydzierżawiającym
  • zawieranie w imieniu Wydzierżawiającego umów najmu lokali użytkowych, stanowiących własność komunalną, znajdujących się na targowiskach zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Uchwale Rady Miasta Opola w sprawie zasad najmu lokali użytkowych i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Opola
  • pobieranie czynszów z tytułu dzierżawy gruntu zajętego na targowiskach pod obiekty handlowe lub z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność komunalną
  • bieżące sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku na targowiskach
  • kontrolowanie przestrzegania przez prowadzących sprzedaż na targowiskach, przepisów porządkowych
  • utrzymanie targowisk w odpowiednim stanie technicznym, nie pogorszonym, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji obiektów i urządzeń
  • przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na targowiskach
  • zawieranie we własnym imieniu i na własny rachunek umów na dostawę wody, energii, wywóz nieczystości oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania targowisk i ponoszenia opłat z tego tytułu
  • prowadzenie na terenie targowisk toalet
  • prowadzenie parkingów na terenie objętym niniejszą umową, które jako zabezpieczenie miejsc parkingowych są integralnie związane z funkcją targowiska
  • całodobowe dozorowanie targowisk
  • ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej
  • wyznaczenie miejsca na terenie targowisk dla prowadzących sprzedaż z własnych urządzeń handlowych lub urządzeń Dzierżawcy
  • windykacja należności
  • dopełnienie innych obowiązków nie przewidzianych niniejszą umową, a związanych z prawidłowym prowadzeniem targowisk
  • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat eksploatacyjnych
  • organizacja i prowadzenie handlu tymczasowego przed Św. Zmarłych przy ul. Cmentarnej

Opłaty


Opłata eksploatacyjna pobierana jest za korzystanie z instalacji i urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez Zakład Komunalny. Na wysokość w/w opłaty składają się:

  • koszty ochrony i monitoringu targowisk
  • koszty prowadzenia prac porządkowych, pielęgnacyjnych i sprzątania targowisk
  • koszty utrzymania, konserwacji urządzeń i wywozu odpadów
  • koszty obsługi i konserwacji sieci elektrycznej
  • koszty zużycia wody i konserwacji sieci wodociągowej przeznaczonej do ogólnego użytku
  • koszty korzystania i konserwacji stołów handlowych - nie będących własnością kupców

Cennik

Opłata eksploatacyjna m-czna:
dla handlujących w pawilonach i kioskach oraz straganach będących własnością kupców 45,00 zł brutto / m-c
dla handlujących na straganach miejskich, nie będących własnością kupców (m-c styczeń - luty) 40-65,00 zł brutto / m-c *
dla handlujących na straganach miejskich, nie będących własnością kupców (m-c marzec - grudzień)
80-130,00 zł brutto / m-c *
dla handlujących na pozostałych stanowiskach
130,00 zł brutto / m-c
Dzierżawa gruntu - czynsz dzierżawny 18,67 zł / m² netto
energia elektryczna, woda (wg. wskazań licznika) * - cena ustalona w zależności od lokalizacji stanowiska

KONTAKT

Administracja Targowisk Miejskich
ul. Targowa 9
tel. 77/441 81 44
email: targowiska@zk.opole.pl
Godziny pracy biura:
pon – pt: 7.00 – 15.00
Kontakt