Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu na podstawie Umowy nr BOI.7321.3.2022 dzierżawy targowiska miejskiego „Cytrusek” w Opolu zawartej w dniu 30.06.2022 r. w Opolu zarządza targowiskiem miejskim "Cytrusek" ul. Targowa 9

Do podstawowych obowiązków i zadań w ramach sprawnego zarządzania targowiskami należy:

 • przestrzeganie obowiązującego regulaminu - Uchwała NR XXXIV/715/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r.wraz z późniejszymi zmianami – Uchwała NR LVI/1043/22 Rady Miasta Opola z dnia 23 czerwca 2022r.
 • zawieranie w imieniu Wydzierżawiającego umów dzierżawy gruntu zajętego na targowiskach pod obiekty handlowe, na okres i w sposób uzgodniony z Wydzierżawiającym
 • zawieranie w imieniu Wydzierżawiającego umów najmu lokali użytkowych, stanowiących własność komunalną, znajdujących się na targowiskach zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Uchwale Rady Miasta Opola w sprawie zasad najmu lokali użytkowych i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Opola
 • pobieranie czynszów z tytułu dzierżawy gruntu zajętego na targowiskach pod obiekty handlowe lub z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność komunalną
 • bieżące sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku na targowiskach
 • kontrolowanie przestrzegania przez prowadzących sprzedaż na targowiskach, przepisów porządkowych
 • utrzymanie targowisk w odpowiednim stanie technicznym, nie pogorszonym, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji obiektów i urządzeń
 • przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na targowiskach
 • zawieranie we własnym imieniu i na własny rachunek umów na dostawę wody, energii, wywóz nieczystości oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania targowisk i ponoszenia opłat z tego tytułu
 • prowadzenie na terenie targowisk toalet
 • prowadzenie parkingów na terenie objętym niniejszą umową, które jako zabezpieczenie miejsc parkingowych są integralnie związane z funkcją targowiska
 • całodobowe dozorowanie targowisk
 • ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej
 • wyznaczenie miejsca na terenie targowisk dla prowadzących sprzedaż z własnych urządzeń handlowych lub urządzeń Dzierżawcy
 • windykacja należności
 • dopełnienie innych obowiązków nie przewidzianych niniejszą umową, a związanych z prawidłowym prowadzeniem targowisk
 • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat eksploatacyjnych

Opłaty


Opłata eksploatacyjna pobierana jest za korzystanie z instalacji i urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez Zakład Komunalny. Na wysokość w/w opłaty składają się:

 • koszty ochrony i monitoringu targowisk
 • koszty prowadzenia prac porządkowych, pielęgnacyjnych i sprzątania targowisk
 • koszty utrzymania, konserwacji urządzeń i wywozu odpadów
 • koszty obsługi i konserwacji sieci elektrycznej
 • koszty zużycia wody i konserwacji sieci wodociągowej przeznaczonej do ogólnego użytku
 • koszty korzystania i konserwacji stołów handlowych - nie będących własnością kupców

Cennik

Opłata eksploatacyjna m-czna:
dla handlujących w pawilonach i kioskach oraz straganach będących własnością kupców 45,00 zł brutto / m-c
dla handlujących na straganach miejskich, nie będących własnością kupców (m-c styczeń - luty) 40-65,00 zł brutto / m-c *
dla handlujących na straganach miejskich, nie będących własnością kupców (m-c marzec - grudzień)
80-130,00 zł brutto / m-c *
dla handlujących na pozostałych stanowiskach
130,00 zł brutto / m-c
Dzierżawa gruntu - czynsz dzierżawny 21,50 zł / m² netto
energia elektryczna, woda (wg. wskazań licznika) * - cena ustalona w zależności od lokalizacji stanowiska

KONTAKT

Administracja Targowisk Miejskich
ul. Targowa 9
77 441 81 44
email: targowisko@zk.opole.pl
Godziny pracy biura:
pon – pt: 7.00 – 15.00

Facebook Targowisko Cytrusek w Opolu
(fanpage nie jest prowadzony przez Zakład Komunalny)