Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu zarządza nowoczesnym Centrum Zagospodarowania Odpadów, spełniającym wszystkie wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Centrum od lat pozostaje w rozbudowie, dzięki czemu jest dziś nowoczesnym obiektem, mogącym zagospodarować odpady z całego regionu.

Od 1 lipca 2015 roku CZO posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).Oznacza to, że obsługuje głównie Miasto Opole oraz 12 gmin sąsiednich (Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Gogolin, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Olszanka i Popielów), które łącznie zamieszkuje ok. 260 tysięcy osób.

Część instalacji do przetwarzania odpadów funkcjonuje w oparciu o umowę konsorcjum, zawartą pomiędzy Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., a Remondis Opole Sp. z o.o. Utworzone w 2012 roku konsorcjum, pod nazwą REMKOM, to przedsięwzięcie mające na celu realizację obowiązków ustawowych, dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, a zwłaszcza redukcji składowania masy odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z wyznaczonymi przez prawo poziomami w tym zakresie.

Odpady kierowane do CZO przetwarzane są przy pomocy nowoczesnych technologii, a cały proces pozwala na wydzielenie z nich paliwa alternatywnego oraz prowadzi do znacznego zmniejszenia masy i objętości odpadów, dzięki czemu proces składowania z roku na rok jest ograniczany. Wszystkie prowadzone procesy zgodne są z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami, w której składowanie określone jest jako proces konieczny, lecz niepożądany.

Oprócz zmieszanych odpadów komunalnych w naszym CZO przetwarzane i unieszkodliwiane są także odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, w tym m.in.: bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz gruz i odpady budowlane. Całość terenu składowiska jest monitorowana pod względem bezpiecznego korzystania ze środowiska, a Zakład Komunalny w Opolu posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie gospodarki odpadowej.

Centrum Zagospodarowania Odpadów świadczy usługi w zakresie zagospodarowania i odzysku odpadów: komunalnych zmieszanych, opakowaniowych, wielkogabarytowych, wysegregowanych odpadów ulegających biodegradacji, komunalnych po mechanicznej obróbce, odpadów pobudowlanych oraz pochodzących z wykopów i rozbiórek.

Bardzo ważnym celem firmy jest dbałość o środowisko i ograniczanie składowanych odpadów. Z odpadów zagospodarowanych w naszym Centrum odzyskujemy frakcje: biodegradowalną i palną. Produkujemy paliwo alternatywne, polepszacze gleby (kompost) i energię elektryczną z biogazu.

 

Na Centrum Przetwarzania Odpadów składają się następujące instalacje:

SYSTEM MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (MBP)

W pierwszym etapie zmieszane odpady komunalne są przetwarzane na linii produkcji paliwa alternatywnego, gdzie wydzielana jest frakcja energetyczna. Pozostałości kierowane są do kompostowni tunelowej celem ich stabilizacji. Po zakończonym procesie kompostowania, stabilizat transportowany jest do sita bębnowego, gdzie dokonuje się podział na frakcje: drobną i grubą. Drobna frakcja podstawowa wykorzystywana jest do rekultywacji kwater składowania, natomiast gruba frakcja nadsitowa kierowana jest do składowania w niecce. Dzięki systemowi MBP masa składowanych odpadów zmniejsza się niemal o połowę w stosunku do odebranych.

KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA

Funkcjonująca od 2008 roku kompostownia typu pryzmowego ma wydajność 16 000 ton rocznie. Przetwarzane i stabilizowane tlenowo są na niej odpady biodegradowalne, pochodzące z terenów zielonych oraz z gospodarstw domowych. Przed ułożeniem odpadów w pryzmę, na której zachodzi proces tlenowego rozkładu, odpady są wstępnie oczyszczane i rozdrabniane mechanicznie . Podczas procesu są napowietrzane poprzez przerzucanie ładowarkami oraz w miarę potrzeb - nawadniane. Proces trwa około sześć tygodni, po czym odpady są przesiewane i kierowane na plac dojrzewania. Bilansowo proces kompostowania zmniejsza masę składowanych odpadów o ponad 70 %.

LINIA KRUSZENIA GRUZU BUDOWLANEGO

W skład instalacji do przeróbki gruzu i odzysku surowców mineralnych wchodzi linia do sortowania odpadów budowlanych wraz z kruszarką. Linia eksploatowana jest jako urządzenie stacjonarne, a dodatkowym stałym elementem są żelbetowe zasieki na kruszywo frakcjonowane oraz plac magazynowy kontenerów wraz z drogami technologicznymi. Celem maksymalnego ograniczenia pylenia podczas procesu kruszenia zastosowano zraszanie poprzez dysze zainstalowane w komorze wirnika. Do obsługi wykorzystywane są: ładowarki, koparko–ładowarki, kruszarki. Wydajność instalacji szacuje się na około 30 tysięcy ton rocznie.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Opola, którzy regularnie opłacają odbiór odpadów. Jednocześnie nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady można dostarczyć samodzielnie wyłącznie w czysto wysegregowanych frakcjach i umieścić je w specjalnie dedykowanych pojemnikach. Przyjmowane są tu nieodpłatnie odpady takie, jak: papier, tekstylia, tworzywa sztuczne, gruz, odpady gabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, a nie mieszczące się w standardowych pojemnikach. Na PSZOK można też dostarczyć odpady niebezpieczne takie, jak: farby, lakiery, lekarstwa, świetlówki oraz opony (4 sztuki rocznie).

MAGAZYN MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Wysegregowane odpady niebezpieczne, ze zdarzeń losowych lub porzucone przez nieznanych sprawców, przed przekazaniem do unieszkodliwienia tymczasowo muszą być przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach magazynu materiałów niebezpiecznych. Każdy gromadzony odpad jest przechowywany osobno i dostarczany w pojemnikach lub beczkach, zapewniających bezpieczeństwo. Tak zebrane lub dostarczone odpady zostają przekazane do poszczególnych pomieszczeń MON, a następnie transportowane są na zewnątrz w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku.

Wyposażenie MON to m.in.: kontenery specjalne, beczki i kontenery na odpady niebezpieczne, pojemniki na specyficzne odpady ciekłe, kontenery na lampy fluorescencyjne (świetlówki), kontenery na akumulatory ołowiowe z elektrolitem, pojemniki na baterie rtęciowe (Hg) i kadmowo-niklowe (Cd-Ni), pojemniki na zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki i chemiczne produkty laboratoryjne, a aerozole, przeterminowane i nieużyteczne lekarstwa, środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, farby i lakiery wraz z ich opakowaniami oraz beczki na kwasy i zasady.

Poza tym dysponujemy szczelnymi i zabezpieczonymi kontenerami stalowymi z podwójnym dnem, służącymi do magazynowania odpadów niebezpiecznych z akcji ratownictwa chemicznego, klęsk żywiołowych lub ewentualnie odpadów o niewiadomym pochodzeniu i składzie, których zbieranie należy do zadań własnych gminy.

KWATERY SKŁADOWANIA ODPADÓW

Technologia składowania odpadów wymaga ich zagęszczania (ugniatania) sprzętem specjalistycznym - kompaktorem - głównie w celu zmniejszenia ich objętości. Kompaktor jest sprzętem niezbędnym do prawidłowej eksploatacji niecki składowania odpadów, gdyż umożliwia zagospodarowywanie i optymalne wykorzystanie jej przestrzeni. Zagęszczanie jest najlepszym sposobem zmniejszania objętości odpadów poprzez likwidacje zbędnego miejsca między cząstkami śmieci. Przeciętna gęstość odpadów komunalnych wynosi 350 kg/m3 a po zagęszczeniu kompaktorem wynosi około 2000 kg/m3.

Maszyna przeznaczona jest do rozściełania (rozgarniania) oraz rozdrabniania i zagęszczania odpadów, bieżącego utrzymania dróg dojazdowych na niecce składowania, w takim stopniu, że utwardzone przez kompaktor odpady uzyskują nośność umożliwiającą swobodny przejazd maszyny kołowej o dużej masie np. pojazdu dostarczającego odpady. Kompaktor waży bagatela 32 tony i ma moc 432 KM. Podstawowym jego parametrem użytkowym jest nacisk na podłoże. Realizowany jest on poprzez stalowe koła jezdne z rozmieszczonymi na powierzchni kolcami.

Bezpieczeństwo pracy zapewnia wzmocniona kabina wyposażona w filtry wentylacyjne i klimatyzację kabina, a kompaktor ma odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem podwozie.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Od 2011 roku posiadamy instalację odgazowania składowiska wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu. Oznacza to, że wykorzystujemy gaz składowiskowy jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W celu maksymalnego wykorzystania potencjałowego energetycznego pozyskiwanego biogazu, zainstalowana jednostka wytwórcza pracuje w układzie wysokosprawnej kogeneracji. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i ciepło – zaliczane do źródeł odnawialnych - w całości zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne Centrum Przetwarzania Odpadów oraz budynków administracyjnych i gospodarczych Zakładu Komunalnego w zakresie zasilania elektrycznego i ogrzewania. Nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej są sprzedawane do sieci energetycznej.

Odbywa się to z potrójną korzyścią dla środowiska, gdyż z jednej strony nie zużywamy energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, pochodzącej z konwencjonalnych elektrowni węglowych, nie zużywamy też oleju opałowego do ogrzewania, z drugiej strony przeciwdziałamy degradacji środowiska poprzez zapobieganie emisji szkodliwego i wybuchowego metanu oraz ciężkiego dwutlenku węgla do atmosfery, niszczenia systemu korzeniowego roślin, zanieczyszczenia wód i powietrza oraz zagrożeń dla człowieka w postaci nieprzyjemnego zapachu, niedotlenienia, pożarów i wybuchów, a wreszcie zwiększamy udział odnawialnych źródeł energii elektrycznej w całkowitym bilansie energetycznym kraju.