„Zakład Komunalny” sp. z o. o.  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest:  „Zakład Komunalny” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, e-mail: sekretariat@zk.opole.pl (dalej zwany „Administratorem”),
 2. Inspektor ochrony danych:  

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Adwokat Robert Gruz, e-mail: iod@zk.opole.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonaniem umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem.
 • Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, której jest Pan/Pani stroną, art. 6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – uzasadnionym interesem jest w szczególności ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ,o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • banki,
  • Poczta Polska lub inni kurierzy,
  • kontrahenci – w zakresie koniecznym do wykonania umowy
  • podmioty świadczące obsługę prawną
  • dostawcy narzędzi IT
  • operatorzy realizujący transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Administrator nie będzie  przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane będą przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków,
 2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych osobowych,  ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.