Opłaty za parkowanie prosimy uiszczać w parkometrach lub za pomocą aplikacji mobilnych (Mobilet , Skycash, ANYPARK, ePARK, Flowbird ).

Informacje dotyczące sprzedaży abonamentów oraz funkcjonowania strefy płatnego parkowania możecie Państwo uzyskać drogą mailową spp@zk.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 45 65 305


Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2023 r. zmieniają się opłaty za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy, że z dniem 01 września 2022 r. weszła w życie Uchwała nr LVII/1073/22 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2022 r. zwiększająca obszar strefy płatnego parkowania w Opolu.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. uchwały strefa płatnego parkowania – strefa B obejmuje obszary: 1) który ogranicza: kanał Młynówka (od linii kolejowej do rzeki Odry), Park Nadodrzański (od Kanału Młynówka do linii kolejowej), linia kolejowa (od rzeki Odry do Kanału Młynówka). Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze należą do strefy płatnego parkowania - strefy B; 2) który ogranicza: ul. Piastowska (od przedłużenia ul. Ostrówek do Placu Józefa Piłsudskiego), Plac Józefa Piłsudskiego, ul. Wrocławska (od Placu Józefa Piłsudskiego do ul. Nysy Łużyckiej), ul. Nysy Łużyckiej, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Oleska (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Wodociągowej), linia kolejowa (od ul. Oleskiej do ul. Ozimskiej), ul. Ozimska (od linii kolejowej do ul. Katowickiej), ul. Katowicka (od ul. Ozimskiej do ul. Armii Krajowej wraz z przedłużeniem do linii kolejowej), linia kolejowa (od przedłużenia ul. Katowickiej do ul. Stanisława Dubois). Drogi publiczne zlokalizowane w tym obszarze łącznie z ul. Piastowską, Placem Józefa Piłsudskiego, ul. Wrocławską, ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Wrocławskiej do ul. księdza Norberta Bonczyka), ul. Katowicką, ul. Oleską ograniczającymi ten obszar należą do strefy płatnego parkowania – strefy B, z wyjątkiem granicy i obszaru śródmiejskiej strefy płatnego parkowania – strefy A.

UWAGA!

Parkingi przy Dworcu Wschodnim (przy ul. Oleskiej oraz ul. Rataja) są parkingami typu „Parkuj i Jedź” przeznaczonymi wyłącznie dla korzystających z komunikacji zbiorowej. Kierowcy korzystający z tego parkingu zobowiązani są do pobrania biletu parkingowego z biletomatu komunikacji miejskiej (P+R) i umieszczenia go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz przez kontrolera. Bilet parkingowy uprawnia do korzystania z miejsca parkingowego na ww. parkingach oraz z komunikacji miejskiej. Bilet obowiązuje w dniu pobrania. Za postój pojazdu na parkingu „Parkuj i Jedź” przy dworcu Wschodnim (przy ul. Oleskiej) bez ważnego biletu pobranego z biletomatu komunikacji miejskiej nakładana będzie opłata dodatkowa w wysokości 100,00 zł – jak w strefie płatnego parkowania Strefa – B. Parkingi funkcjonują całą dobę, siedem dni w tygodniu. Za postój bez ważnego biletu parkingowego P+R, kierujący może być ukarany karą grzywny albo karą nagany zgodnie z art. 92 § 1 ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.), który stanowi: Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Opłaty za parkowanie w SPP należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić monetami, za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych oraz za pomocą aplikacji mobilnych – moBILET, SKYCASH, ePARK, Flowbird, Pango lub mPay. Dostępne są także abonamenty.

Parkometr personalizuje bilet parkingowy dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za który opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego. Pobrany bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli. Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: moBILET, SKYCASH, ePARK, Flowbird, Pango lub mPay kierowca winien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu winietkę konkretnego operatora.

Przy pobieraniu biletu zerowego wprowadzanie numeru rejestracyjnego jest OBOWIĄZKOWE!

Przy zakupie abonamentu mieszkańca nabywcy muszą przedstawić dowód rejestracyjny, w którym widnieją jako właściciele bądź współwłaściciele pojazdu oraz dokument potwierdzający zamieszkiwanie w strefie płatnego parkowania w Opolu, jeśli ten adres nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym (np. dowód osobisty z adresem, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania stałego lub czasowego, umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia bądź inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w strefie płatnego parkowania).


MAPA GRANIC STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA