Naszą misją jest profesjonalna i sprawna obsługa mieszkańców i przestrzeni miasta w zakresie przyjętych do realizacji usług komunalnych, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę techniczną, przez kompetentnych i ciągle doskonalących swoje umiejętności pracowników.

Głównym naszym celem jest systematyczne podnoszenie zadowolenia mieszkańców z jakości i ilości świadczonych usług, umacnianie pozycji lidera w branży, wzrost wartości rynkowej i budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, wdrażanie innowacyjnych systemów technologicznych dzięki pozyskiwaniu współfinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych - funduszy UE, programów operacyjnych, funduszy ochrony środowiska i budżetu państwa, poprawie warunków pracy, wydajności i wynagrodzeń pracowników.

Nasze działania realizujemy w duchu partnerstwa, rozwoju i odpowiedzialności - wartości, na których opiera się każdy kodeks etyczny. Nasze najważniejsze zasady w równym stopniu związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań oraz utrzymywanych relacji. Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności. Stawiamy na rozwój kompetencji pracowników i wykorzystywanie szans biznesowych, a partnerskie relacje z kontrahentami stawiamy na pierwszym miejscu. Zaufanie do przedsiębiorstwa to dla nas wartość nadrzędna, bo przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie i pozycję na rynku.

Kluczowe jest dla nas utożsamianie się pracowników z Zakładem Komunalnym i wynikające z tego: współpraca, synergia i szacunek. Istotą jest ciągłe doskonalenie pracowników, organizacji, procesów i technologii oraz aktywne szukanie nowych rozwiązań. Wszystkie podejmowane działania charakteryzuje odpowiedzialność za firmę, działania, usługi, mieszkańców, klientów.

Realizowanie zadań użyteczności publicznej w obszarze gospodarki komunalnej, zgodnie ze standardami europejskimi i spójnych z celami społeczno-ekonomicznymi.

DLA MIESZKAŃCÓW

Zakład Komunalny Sp. z.o.o. świadczy przede wszystkim usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz mieszkańców Opola, ale także w niektórych obszarach na rzecz okolicznych gmin. Rozwiązujemy dla Państwa liczne problemy dotyczące wytwarzanych przez nas odpadów i wykonujemy wiele istotnych zadań:

 • odzyskujemy surowce wtórne,
 • odbieramy od mieszkańców odpady niebezpieczne i nietypowe,
 • bezpiecznie zagospodarowujemy odpady,
 • z odpadów biodegradowalnych produkujemy certyfikowany kompost „Organika”,
 • odzyskujemy biogaz ze składowiska i produkujemy z niego EKOLOGICZNĄ ENERGIĘ elektryczną oraz ciepło,
 • realizujemy liczne działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Pomagamy Państwu odpowiedzialnie pozbyć się odpadów, w myśl hasła „Twój odpad – nasz problem”, a korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, że przekazane odpady zostaną zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z literą prawa. Warto jednocześnie podkreślić, że większość usług świadczonych na rzecz mieszkańców Opola wykonywana jest bez dodatkowych opłat.

PRIORYTETOWE ZADANIA

Priorytetem Zakładu Komunalnego Sp. z.o.o. w kwestii oddziaływania na otoczenie jest zmniejszanie nieprzyjemnych zapachów, będących ubocznym efektem działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów. W tym celu systematycznie podejmujemy wiele zróżnicowanych działań o charakterze krótko i długoterminowych. Wszystkie mają się wprost przełożyć na poprawę sytuacji, zwłaszcza dla mieszkańców południowych dzielnic Opola. Spółka konsekwentnie zwiększa nakłady inwestycyjne i finansowe, aby tak się stało.

Działania spółki w zakresie ograniczania wspomnianych uciążliwości są regularnie konsultowane, prowadzimy stałe badania i kontrole oraz na bieżąco monitorujemy teren zakładu i składowiska, by z całą stanowczością stwierdzić, że nie ma żadnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Opinia publiczna jest informowana o naszych inicjatywach i przedsięwzięciach, gdyż prowadzimy otwartą politykę informacyjną. Wyeliminowanie problemu przy tak dużym składowisku jest jednak zadaniem trudnym. Kierownictwo i pracownicy we współpracy ze stroną społeczną i ekspertami dążyli, dążą i będą dążyć do jak najbardziej skutecznego ograniczenia problemu.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I EKOLOGICZNE

Spółka prowadzi jednocześnie szereg działań informacyjnych i edukacyjnych, wspiera akcje proekologiczne i lokalne inicjatywy, organizuje punkty informacyjne, współorganizuje imprezy miejskie, wspiera opolskich sportowców i kulturę, prowadzi ekolekcje dla dzieci i młodzieży połączone z wizytą na ścieżce edukacyjnej i terenie zakładu oraz wiele innych inicjatyw. Promujemy zasady właściwego postępowania z odpadami, zasady selektywnej ich zbiórki i odzysku, podkreślamy konieczność dbania o środowisko i tereny zielone. Jednym zdaniem: Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców i środowiska!

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

 • angażujemy się w życie społeczności lokalnej,
 • wspieramy inicjatywy mieszkańców,
 • organizujemy akcje sprzątania miasta,
 • prowadzimy nasadzenia nowych drzew i krzewów,
 • organizujemy festyny ekologiczne,
 • zaangażowaliśmy się w remont opolskiej Katedry,
 • wspieramy najlepszych polskich sztangistów z Budowlanych Opole, siatkarki UNI Opole oraz dżudoków z KJ AZS Opole.