Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa

Na podstawie art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że „Zakład Komunalny” Sp. z o. o. realizuje projekt partnerski pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców Miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice oraz doposażenie PSZOK w Opolu (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w ścieżkę edukacyjną związaną z selektywną zbiórką odpadów. Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie m.in. poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku, poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami. Wzmocnienie roli edukacji ekologicznej nastąpi poprzez współpracę i wymianę wiedzy między szczeblami administracji jednostek samorządu terytorialnego i zainteresowanymi stronami z sektora gospodarki odpadami. Kampania informacyjno – edukacyjna prowadzona będzie dla gospodarstw domowych, wszystkich grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy).

Zakład Komunalny Sp. z o. o. jako Partner Projektu wykonał ścieżkę edukacyjną na PSZOKu na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu. W ramach Projektu na ścieżce oraz na terenie Centrum organizowane są bezpłatne ekolekcje z udziałem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z zakresu wiedzy ekologicznej o tematyce: gospodarki odpadami, segregacji odpadów i recyklingu.

Wnioskodawcą - Liderem projektu - jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu, Gmina Turawa i Gmina Komprachcice.


Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO

Projekt był końcowym etapem kompleksowej rozbudowy Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Opolu, które stanowi element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, obejmującego zasięgiem swojego działania miasto Opole oraz większość gmin powiatu opolskiego.

Zakres przedsięwzięcia obejmował realizację drugiego i trzeciego etapu budowy II kwatery składowiska, doszczelnienie wału chroniącego składowisko odpadów od rzeki Odry oraz zakupy sprzętu i wyposażenia: rozdrabniarki, kompaktora, spycharki gąsienicowej, ciągnika rolniczego, ładowarki teleskopowej, koparko-ładowarki, kruszarki szczękowej i koparki. W ramach przedsięwzięcia Beneficjent prowadził kampanię edukacyjną z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami.

Realizacja przedsięwzięcia miała wpływ na:

 • usprawnienie systemu zagospodarowania odpadów na terenie miasta Opole oraz gmin obsługiwanych przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu;
 • usprawnienie funkcjonowania Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu jako Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO);
 • zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie;
 • zmniejszenie udziału i szkodliwości odpadów deponowanych na składowisku w odniesieniu do ilości odpadów przyjętych przez ZZO;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez organizację kampanii edukacyjnej związanej z gospodarowaniem odpadami.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”

Działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”

Całkowita wartość projektu: 19 766 366,96 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 13 221 762,70 zł

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia: 10.09.2007 r. - 30.09.2015 r.


Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – Etap I

Przedmiotem projektu była wielobranżowa rewitalizacja terenu cmentarza komunalnego Opole-Półwieś (Stara Część). Etap I rewitalizacji obejmował prace instalacyjne sanitarne, oświetleniowe, kanalizację deszczową, roboty drogowe, elementy małej architektury i zieleni. Projekt realizowany na terenie cmentarza komunalnego przyczynił się do poprawy ładu przestrzennego i estetyki miasta, poprawił stan techniczny obiektów o potwierdzonej wartości architektonicznej, obniżył koszty utrzymania nekropolii oraz poprawił bezpieczeństwo publiczne osób odwiedzających cmentarz. Celem projektu była poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, poprawa jakości życia mieszkańców w skali lokalnej i regionalnej, rewaloryzacja obiektów historycznych, przywrócenie zniszczonym obiektom dawnej funkcji i nadanie im nowych walorów użytkowych.

Realizacja projektu miała wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawę warunków życia mieszkańców miasta Opola. Spowodował osiągnięcie wymiernych efektów w postaci podwyższenia jakości tkanki miejskiej stolicy województwa.

W ramach inwestycji wykonano rewitalizację: Alei Głównej i Placu Głównego przed Domem Pogrzebowym wraz z basenem-fontanną, małą architekturą i zielenią, południowej strony Alei Zasłużonych, pierwszej od strony zachodniej Alei zakończonej okrągłym placykiem, a także terenu wraz z alejkami pomiędzy wspomnianymi Alejami i Placem Głównym, Alei równoległej do Alei Głównej od strony wschodniej wraz z zespołem grobów Sióstr Zakonnych.

Projekt w całości został zakończony w styczniu 2014 r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”

Oś priorytetowa RPOP.06.00.00 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

Działanie RPOP.06.01.00 „Rewitalizacja obszarów miejskich”

Całkowita wartość projektu: 3.541.400,94 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 2.201.919,90 zł


Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap

Przedmiotem projektu była budowa obiektu czasowego składowania odpadów niebezpiecznych na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, połączenie obiektu z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez budowę drogi dojazdowej i placu manewrowego oraz zakup i montaż sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji.

Przedsięwzięcie bezpośrednio przyczyniło się do usprawnienia systemu gospodarki odpadami na przedmiotowym terenie oraz funkcjonowania Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu. Realizacja inwestycji ma wpływ na zwiększenie stopnia utylizowania i odzysku odpadów niebezpiecznych, co jest ważne w kontekście ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie, poprzez przeciwdziałanie degradacji środowiska i redukcję szkodliwych dla zdrowia człowieka substancji, wydzielanych przez odpady niebezpieczne, w znaczny sposób przyczynia się do poprawy jakości życia na przedmiotowym obszarze.

Projekt w całości został zakończony w grudniu 2013 r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”

Oś priorytetowa RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska

Działanie RPOP.04.01.00 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

Całkowita wartość projektu: 1.758.511,21 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 1.092.072,06 zł


Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu

W celu realizacji tego zadania, na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., na którym mieści się również Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu, wybudowano instalację odgazowania składowiska oraz Małą Elektrownię Biogazową. Rzeczową realizację rozpoczęto 9 listopada 2010 r. i zakończono w dniu 19 września 2011 r. Celem nadrzędnym projektu jest ograniczenie emisji gazu wysypiskowego do atmosfery poprzez jego ujęcie w celu wykorzystania go jako odnawialne źródło energii. Gaz ten powstaje w procesie biologicznego rozkładu substancji organicznej zawartej w odpadach poddanych składowaniu. Zasadniczym składnikiem gazu wysypiskowego jest metan, który ma około 20-krotnie silniejszy wpływ na tworzenie się efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla. Zbudowana instalacja odgazowania zmniejszy szkodliwe oddziaływanie składowiska na środowisko poprzez aktywny odbiór gazu tworzącego się w składowisku.

Ograniczenie emisji gazów powodujących zanieczyszczenie powietrza jest jednym z celów służących osiągnięciu zakładanego efektu globalnego, jakim jest czyste środowisko oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów. Najważniejszymi celami projektu są:

 • redukcja zanieczyszczeń w środowisku – głównie pyłów i gazów, eliminacja emisji metanu ze składowiska oraz niekontrolowanej migracji gazów;
 • produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (biogaz);
 • promowanie odnawialnych źródeł energii;
 • zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie gminy poprzez rekultywację I kwatery składowiska.

W ramach inwestycji zlokalizowanej na kwaterze nr 1 składowiska wykonano: 40 studni ujęcia biogazu, rurociągi odgazowujące doprowadzające gaz ze studni odgazowujących do kontenera połączeniowego, instalacje elektryczne oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Każda z powstałych studni posiada indywidualne połączenie z kontenerem stacji zbiorczej, które wyposażone jest w układ umożliwiający pomiar ilości przepływającego biogazu oraz zawór pozwalający na pobieranie próbek biogazu przeznaczonych do analiz laboratoryjnych. Zainstalowany na Miejskim Składowisku Odpadów agregat prądotwórczy, do którego pompowany jest biogaz, posiada moc na poziomie 0,48 MW. Energia elektryczna, powstająca w wyniku spalania biogazu, jest sprzedawana do sieci systemu elektroenergetycznego. Każda MWh wytworzonej energii potwierdzona jest tzw. Świadectwem Pochodzenia wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zaświadczającym, że została ona wytworzona w odnawialnym źródle energii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa RPOP.04.00.00 „Ochrona środowiska”

Działanie RPOP.04.03.00 „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”

Całkowita wartość projektu: 6.962.484,96 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 2.812.140,70 zł


Budowa drogi gminnej dojazdowej do Zakładu Gospodarowania Odpadami

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Popiełuszki z ul. Podmiejską w Opolu, czyli drogi dojazdowej do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów. Dotychczasowy transport odpadów – intensywność ruchu kołowego odbywającego się ul. Podmiejską – był uciążliwy dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, znajdującej się po prawej stronie ul. Podmiejskiej jadąc w kierunku Centrum Odpadowego. Niejednokrotnie w środkach masowego przekazu nagłaśniana była sprawa uciążliwości ruchu samochodowego oraz bezpośrednio do Zakładu Komunalnego kierowane były pisma domagające się zmiany istniejącej sytuacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej oraz biorąc pod uwagę przyszły rozwój Centrum Odpadowego Zakład Komunalny we własnym zakresie i na własny koszt wybudował drogę dojazdową dla pojazdów transportujących odpady, która zastąpi ulicę Podmiejską i ominie zabudowę jednorodzinną. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia uciążliwości związanych z hałasem i przykrym zapachem dla mieszkańców ul. Podmiejskiej, a tym samym wpłynęła na poprawę stosunków Spółki ze społecznością lokalną. Inwestycja była realizowana od października 2014 r. do kwietnia 2015 r. Z końcem roku 2015 nowo wybudowana droga została przekazana nieodpłatnie Gminie Opole celem sprawowania zarządu.

Ograniczenie emisji gazów powodujących zanieczyszczenie powietrza jest jednym z celów służących osiągnięciu zakładanego efektu globalnego, jakim jest czyste środowisko oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów. Najważniejszymi celami projektu są:

 • redukcja zanieczyszczeń w środowisku – głównie pyłów i gazów, eliminacja emisji metanu ze składowiska oraz niekontrolowanej migracji gazów;
 • produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (biogaz);
 • promowanie odnawialnych źródeł energii;
 • zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie gminy poprzez rekultywację I kwatery składowiska.

W ramach inwestycji zlokalizowanej na kwaterze nr 1 składowiska wykonano: 40 studni ujęcia biogazu, rurociągi odgazowujące doprowadzające gaz ze studni odgazowujących do kontenera połączeniowego, instalacje elektryczne oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Każda z powstałych studni posiada indywidualne połączenie z kontenerem stacji zbiorczej, które wyposażone jest w układ umożliwiający pomiar ilości przepływającego biogazu oraz zawór pozwalający na pobieranie próbek biogazu przeznaczonych do analiz laboratoryjnych. Zainstalowany na Miejskim Składowisku Odpadów agregat prądotwórczy, do którego pompowany jest biogaz, posiada moc na poziomie 0,48 MW. Energia elektryczna, powstająca w wyniku spalania biogazu, jest sprzedawana do sieci systemu elektroenergetycznego. Każda MWh wytworzonej energii potwierdzona jest tzw. Świadectwem Pochodzenia wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zaświadczającym, że została ona wytworzona w odnawialnym źródle energii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa RPOP.04.00.00 „Ochrona środowiska”

Działanie RPOP.04.03.00 „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”

Całkowita wartość projektu: 6.962.484,96 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 2.812.140,70 zł