Miasto Opole stworzyło system gospodarki odpadami oparty na: selektywnej zbiórce, odzysku surowców do ponownego wykorzystania oraz unieszkodliwianiu tych odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Prawo Unii Europejskiej oraz polskie nakazują osiągnięcie do 2020 roku poziomu recyklingu o wysokości co najmniej 50% w stosunku do masy wytwarzanych odpadów danego rodzaju. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki: zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów, a także selektywnej zbiórce odpadów przez mieszkańców oraz ich sortowaniu i przekazaniu do dalszego wykorzystania.

ZACZNIJ OD SIEBIE

Sposób postępowania przez każdego człowieka z odpadami ma ogromny wpływ na nasze środowisko, a niezwykle ważne jest, aby każdy z nas segregował je, a przede wszystkim ograniczał ich produkowanie. W tej materii przez ostatnie lata bardzo wiele się zmieniło. Śmieci nie trafiają już prosto na składowisko, a ich znaczną część można ponownie wykorzystać do: ponownego użycia, wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej czy polepszaczy gleby.

Cały proces zaczyna się w naszych domach. Większość wyrzucanych przez nas śmieci nadaje się bowiem do recyklingu i nie powinno trafiać na składowiska, gdzie będą się marnować i szkodzić środowisku. Papier, metale, szkło, czy tworzywa sztuczne po przetworzeniu mogą nam służyć wielokrotnie. Dlatego kluczowa jest odpowiednia segregacja, a podstawową selektywna zbiórka. W Opolu polega na wyselekcjonowaniu: papieru; tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; szkła opakowaniowego; odpadów zielonych i bio; odpadów wielkogabarytowych; żużla i popiołów oraz odpadów zmieszanych. Poza tym oddzielnie należy przekazać do specjalnych miejsc i punktów: lekarstwa, elektroodpady, odpady remontowo-budowlane i opony.

NIE PRODUKUJ ŚMIECI

Nawet bardziej ważne od segregacji jest ograniczanie produkcji śmieci. W tej kwestii kluczowe jest planowanie zakupów, a poniżej kilka rad:
 • na zakupy zabierzmy ze sobą torbę wielokrotnego użytku i zrezygnujmy z pakowania zakupów w popularne jednorazówki
 • wybierając poszczególne artykuły unikajmy tych pakowanych oddzielnie m.in. w folię, czy na tackach
 • kupując jajka weźmy swoją wytłaczankę
 • kupujmy większe opakowania produktów, zamiast dużej liczby małych opakowań
 • zamiast pieluch jednorazowych wybierzmy tetrowe
 • zwróćmy uwagę na etykiety: datę przydatności, skład, biodegradowalności
 • wypożyczajmy zamiast kupować, choćby: narzędzia, książki, płyty CD i inne
 • decydujmy się na produkty lepsze jakościowo, a tym samym trwalsze
 • unikaj kubków, talerzy i sztućców plastikowych, zabieraj swój kubek porcelanowy na kawę lub herbatę
 • używajmy obrusów materiałowych
 • oszczędzajmy papier
 • używajmy szmatek materiałowych, zamiast papierowych ręczników
 • zamiast tradycyjnej korespondencji, gazetek reklamowych i innych zdecydujmy się na email i internetowe wydania

Do zmniejszenia ilości odpadów znacznie przyczyniają się także: wymiana, przekazanie do dalszego użytkowania (z uwzględnieniem drobnej naprawy) i zmiana klasyfikacji przeznaczenia pierwotnego danego produktu.

NIE PAL ODPADÓW

Palenie odpadów w piecach domowych nie tylko niszczy środowisko, ale także bardzo niekorzystnie wpływa na zdrowie nasze i innych ludzi. Niebezpieczne i trujące związki wchodzące w skład odpadów przybierają inną postać i trafiają do naszych płuc. Domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż panuje w nich zbyt niska temperatura spalania i nie mają odpowiednich filtrów powietrza. W piecach domowych starego typu można jedynie spalić: trociny, wióry i ścinki, odpady kory i korka, papier, tekturę i drewno oraz opakowania z nich zrobione.

NIE PODRZUCAJ ŚMIECI

Odpady pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych (koło drogi, w lesie, w parku, nad wodą) mają bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne. Tymczasem pozostawiamy w takich miejscach niemal wszystko, od zwykłych śmieci, po złom i odpady niebezpieczne. Takie wysypiska w przeciwieństwie do legalnych, nie są zabezpieczone od podłoża i substancje trujące czy toksyczne przenikają do gleby i wód głębinowych, a co więcej przyczyniają się do powstania bakterii chorobotwórczych i grzybów. To wszystko szkodzi naszemu zdrowiu!

ENERGIA I CIEPŁO Z ODPADÓW

Zakład Komunalny w Opolu posiada specjalistyczną instalację odgazowania składowiska, w której za paliwo służą odpady komunalne. Dzięki ich przekształcaniu powstaje energia elektryczna i ciepło systemowe, które zasilają nie tylko budynki na terenie zakładu, ale trafiają także do mieszkańców miasta.

MONITORING

Teren, na którym mieści się Regionalne Centrum Przetwarzania Odpadów w Opolu, jest objęty obligatoryjnym monitoringiem środowiskowym. Monitoring realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.).

Odpowiedzialna gospodarka odpadami w celu ochrony środowiska naturalnego (wód, gleb i powietrza), a także zdrowia mieszkańców jest kluczowym elementem działalności Zakładu Komunalnego w Opolu. Spółka regularnie ocenia wpływ eksploatacji składowiska oraz instalacji na otoczenie, a wyniki licznych obligatoryjnych i dodatkowych pomiarów przedstawiane są w raportach wewnętrznego monitoringu środowiskowego i podawane do publicznej wiadomości. Co dla nas jest sprawą najważniejsza, wszystkie potwierdzają, że Zakład jest bezpieczny dla okolicznych mieszkańców.

Monitoring środowiskowy obejmuje: badanie poziomu i składu wód podziemnych, badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych, badanie składu wód odciekowych, badanie składu gazu składowiskowego, badanie opadu atmosferycznego, badanie przebiegu osiadania składowiska oraz badanie struktury i masy składowanych odpadów.

W celu potwierdzenia szczelności składowiska odpadów w rejonie składowiska prowadzony jest monitoring wód podziemnych dla dwóch poziomów wodonośnych: poziomu czwartorzędowego i poziomu kredowego. Próbki do badania składu wód odciekowych, odpompowywanych do sieci oczyszczalni miasta Opola, pobierane są w przepompowni odcieków zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym. W pobranych próbkach wody badane są następujące parametry wskaźnikowe: temperatura wody, przewodność, odczyn pH, ogólny węgiel organiczny OWO, chlorki, fenole, żelazo ogólne, chrom Cr+6, miedź, cynk, ołów, kadm, nikiel, rtęć oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA.

Badania wykonywane są co kwartał przez laboratorium posiadające akredytacje oraz wdrożony system jakości. Ważną część monitoringu stanowi kontrola gazu składowiskowego, jego ilość oraz skład w tym: zawartość metanu CH4, dwutlenku węgla CO2 oraz tlenu O2 badana jest z częstotliwością raz w miesiącu. Wyniki pomiaru opadu atmosferycznego opracowywane są przez Stację Meteorologiczną w Opolu - Groszowicach. Same badanie masy i struktury składowanych odpadów prowadzone jest na bieżąco.

Wszystkie odpady dostarczane na składowisko są ewidencjonowane pod względem ilościowym i rodzajowym. Ewidencja odpadów prowadzona jest w systemie elektronicznym. Przyrost objętości odpadów, powierzchnia oraz osiadanie składowiska monitorowany jest metodami geotechnicznymi i geodezyjnymi w oparciu o ustalone repery. Prace te wykonywane są przez firmę geodezyjną.

Zakład Komunalny podejmuje poza tym szereg własnych działań, które minimalizują wpływ na otoczenie. Realizowane w tym zakresie inwestycje mają przyczynić się przede wszystkim do ochrony wód i gleb, zmniejszyć uciążliwości odorowe oraz wywiewanie odpadów ze składowiska.

Wszystkie badania monitoringowe składowiska udokumentowane są raportami, które służą do analizy wpływu składowiska na otaczające go środowisko naturalne.