Zamawiający informuje, że od 01.01.2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone z wykorzystaniem platformy on-line działającej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_opole

Zamawiający informuje, że od 01.01.2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone z wykorzystaniem platformy on-line działającej pod adresem:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=29a06c2c-1842-4b00-b693-21269ee0cd32

Informujemy ponadto, że w przypadku  postępowań wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.:

 • oferty
 • oświadczenia
 • załączniki do oferty
 • inne dokumenty wymagane przez zamawiającego
 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 2. w postępowaniach o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne,  składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu

24.11.2022

PN/30/ORG/2022

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   Ogłoszenie o zamówieniu-energia elektryczna
 3.   SWZ_dostawa energi elektrycznej
 4. Zał. nr 2- Opis przedmiotu zamówienia I kw 2023
 5. Zał. nr 3-wykaz PPE i zapotrzebowanie energii

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych

18.11.2022

PN/29/ORG/2022

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   ogłoszenie o zamówieniiu-2022-OJS223-642694-pl-ts
 3.   SWZ-odbiór odpadów-191212
 4. zal._nr_2-opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju opałowego oraz oleju napędowego

15.11.2022

PN/25/ORG/2022

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   ogłoszenie_o_zamówieniu-2022-OJS218-623739-pl-ts
 3.   SWZ- dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego
 4.   zał._nr_2-OPZ _olej napędowy i opałowy

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw wykonawcy, w tym na stacjach paliw w Opolu, w 2023 r

07.11.2022

PN/27/ORG/2022

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   ogłoszenie o zamówieniu-2022-OJS214-613591-pl-ts
 3.   SWZ-bezgotowkowy_zakup_paliwa
 4. zal._nr_1-formularz_oferty
 5.   zal._nr_2-Opis Przedmiotu Zamówienia-karty paliwowe

1 2 3 11 38 Następne › Ostatni »