§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w spółce „Zakład Komunalny” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,  zwany dalej: „Regulaminem” określa zasady montowania i  funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w na terenie siedziby Spółki  w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a także w  innych miejscach prowadzenia działalności przez Spółkę tj. ul. Przeskok 1, ul. Cmentarna 4b, ul. Wrocławska 158, ul. Targowa 9, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, ul. Kępska 5K, ul. 1 Maja 4 w tym w szczególności  zasady  instalacji kamer na terenie obiektów znajdujących się na ww. nieruchomościach, a także możliwości udostępniania zgromadzonych materiałów.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 R.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.). administratorem danych osobowych gromadzonych przy użyciu monitoringu wizyjnego jest „Zakład Komunalny” sp. z o.o. w Opolu.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  ZK – „Zakład Komunalny” sp. z o.o.  w Opolu,
  ADO – Administrator Danych Osobowych – Prezes Zarządu Spółki,
  IOD – Inspektor Ochrony Danych,
  ASI – Administrator Systemu Informatycznegof
  Monitoring – monitoring wizyjny wraz z kamerami i infrastrukturą,
  Rejestrator – urządzenie stanowiące główny element systemu wizyjnego, na którym zapisywane są dane zarejestrowane przez kamery.
 4. Podstawę prawną dla niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  a) art. 222 KP,
  b)  art. 6 ust.  1f RODO,

§2

                                                      Cel monitoringu wizyjnego                               

1. Celem monitoringu wizyjnego w ZK jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz innych użytkowników obiektów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz danych administrowanych przez ZK,
 • przestrzeganie bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektów, zgodnie z przepisami BHP,
 • ograniczenie zachowań niepożądanych oraz takich, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia  osób przebywających na terenie obiektów objętych monitoringiem ,
 • ustalenie sprawców czynów niepożądanych i  zabronionych, w tym sprawców szkód, wykroczeń i przestępstw popełnionych na terenie nieruchomości
 • ograniczenie dostępu do obiektów osobom nieupoważnionym i niepożądanym.

2. Monitoring wizyjny funkcjonujący na terenie Zakładu Komunalnego spełnia poniższe zasady przetwarzania danych osobowych:

 • zasada legalności, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie na podstawie Ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 R.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
 • zasada ograniczenia celu – dane są zbierane dla celów wynikających z przepisów prawa i nie mają na celu śledzenia pracownika i sposobu jego pracy,
 • zasada merytorycznej poprawności – system monitoringu wizyjnego jest na bieżąco konserwowany, a dane zbierane z kamer są merytorycznie poprawne,
 • zasada integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 • zasada adekwatności – dane są adekwatne (niezbędne, proporcjonalne) w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, nagrywa się obraz bez identyfikacji każdej osoby, co oznacza, że tylko w przypadku wystąpienia incydentu lub w celu dowodowym nastąpi próba ustalenia konkretnej osoby,
 • zasada ograniczenia czasowego – dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie mogą być przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

§3

Zakres stosowania monitoringu

 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
 2. System monitoringu na terenie ZK składa się z następujących elementów:
  – kamer znajdujących się na terenie obiektów należących do ZK rozmieszczonych  na zewnątrz i wewnątrz budynków[JI1] ,
  – minimum jednego rejestratora w każdej lokalizacji należącej do ZK,
  – monitora kolorowego bądź innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego podgląd obrazu z kamer,
  – UPSa, którego zadaniem jest podtrzymanie ciągłości działania monitoringu w razie zaniku zasilania elektrycznego,
  – okablowania oraz oprogramowania niezbędnego do poprawnego działania systemu.
 3. Monitoring wizyjny na terenie obiektów ZK funkcjonuje całodobowo.
 4. Elementy składające się na monitoring wizyjny są w razie konieczności i możliwości finansowych udoskonalane i wymieniane.
 5. Monitoring wizyjny w ZK  obejmuje budynki oraz teren wokół budynków. Rejestrowany jest wyłącznie obraz, dźwięk nie jest rejestrowany.

§4

Obsługa monitoringu

 1. Dostęp do monitoringu i zgromadzonych w ramach monitoringu danych mają jedynie osoby upoważnione przez ADO.
 2. Dostęp do danych wymaga uwierzytelnienia, tj. loginu i hasła nadawanego przez ASI.
 3. Dostęp do ustawień administracyjnych rejestratora posiada tylko ASI.
 4. Wszystkie dane rejestrowane przez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych i dostępne przez maksymalnie 90 dni. Ilość dni uzależniona jest od pojemności dysków twardych zainstalowanych w urządzeniu. Po tym terminie dane są usuwane poprzez automatyczne nadpisywanie. W przypadku, kiedy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub ZK  uznał, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Zgromadzone dane nie podlegają archiwizacji.

§5

Udostępnianie

 1. Zapis obrazu z monitoringu może zostać udostępniony za zgodą ADO na podstawie pisemnego wniosku:
  – pracownikom Zakładu Komunalnego w ramach czynności wykonywanych w czasie prowadzenia postępowania mającego na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzeń związanych z niepożądanymi zachowaniami, zagrażającymi zdrowiu lub życiu ludzi bądź bezpieczeństwu obiektu, mienia  pracowników lub klientów,
  – organom ścigania (Policja, Prokuratura, Sąd, Straż Graniczna etc.) w zakresie wykonywania przez nie czynności służbowych.
 2.       Wniosek o zabezpieczenie i udostepnienie nagrania winien zawierać:
  a)   dane wnioskodawcy;
  b)   określenie daty, miejsca i przybliżonego czasu zdarzenia, którego dotyczy wniosek;
  c)   opis zdarzenia;
  d)   uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem celu wykorzystania nagrania, rodzaju postępowania, w którym przedmiotowe nagranie może być dowodem,
 3. Dane udostępnione zostają w postaci cyfrowej wraz z protokołem przekazania danych z systemu monitoringu wizyjnego.
 4. Zgrywanie kopii zapisów z systemu monitoringu wizyjnego wykonywane jest przez uprawnione osoby z działu IT.
 5. Dane gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem ostateczna decyzja należy do Prezesa Zarządu „Zakładu Komunalnego” sp. z o.o. w Opolu.
 2. Regulamin monitoringu wizyjnego oraz zasady w nim zawarte wchodzą w życie z dniem przyjęcia regulaminu.