Nowy PSZOK w Opolu z dofinansowaniem NFOŚiGW

Wkrótce otwarcie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu
30 września 2023
Zmiany w rozkładach MZK i tymczasowa organizacja ruchu w okolicy nekropolii
31 października 2023
Wkrótce otwarcie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu
30 września 2023
Zmiany w rozkładach MZK i tymczasowa organizacja ruchu w okolicy nekropolii
31 października 2023

Nowy PSZOK w Opolu z dofinansowaniem NFOŚiGW

W dniu 17 października 2023 roku w Opolu odbyło się uroczyste otwarcie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przeskok 1. Ta inwestycja, zrealizowana przy współpracy z NFOŚiGW w Warszawie, stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej mieszkańców oraz spełnienia unijnych wymogów dotyczących poziomu odzysku i recyklingu odpadów.

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Przeskok 1” to realizacja szczelnego placu, na którym ustawione są pojemniki i  kontenery na dowożone przez opolan posegregowane odpady komunalne. Dla ułatwienia rozładunku odpadów postała rampa najazdowa, z której deponowane są cięższe odpady np. zielone czy gruz. Teren placu jest ogrodzony i oświetlony. Wyposażony został w zewnętrzną instalację wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej z separatorem, Są dwa kontenery socjalne dla pracowników obsługi, większy o pow. 15 m2 pełni rolę biura obsługi. Lokalizacja nowego PSZOK-u w dzielnicy Groszowice, w południowej części miasta, ma ogromne znaczenie dla poprawy dostępności i wydajności obsługi odpadów. Inwestycja zajęła około 2600 m2 powierzchni, co umożliwia bardziej skuteczną segregację i przygotowanie odpadów do recyklingu, poprzez ustawienie większej liczby kontenerów umożliwiających dokładniejsza selekcję odpadów. To kluczowy element skomplikowanego systemu zrównoważonej gospodarki odpadami, którą Miasto Opolu wdraża w celu redukcji negatywnego wpływu nieprawidłowego postępowania z odpadami na środowisko. Powierzchnia nowego Punku jest 2,5 razy większa od obecnego PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej.

Główne cele PSZOK to:

 1. Zwiększenie efektywności recyklingu: Pozwala na właściwą segregację odpadów, co umożliwia ich skuteczniejszy recykling i przetwarzanie.
 2. Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska: Dzięki właściwej segregacji i przechowywaniu odpadów, PSZOK pomaga w ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 3. Edukacja ekologiczna: PSZOK może pełnić rolę miejsca, gdzie mieszkańcy dowiadują się o znaczeniu recyklingu i segregacji odpadów,
 4. Redukcja ilości odpadów trafiających na składowiska: Poprzez selektywne zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Jednym z najważniejszych aspektów nowego PSZOK jest jego zdolność do przyjmowania dużej ilości różnych rodzajów odpadów. Przyjmować będzie odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, budowlane i remontowe, drewno (w tym stolarkę okienną i drzwiową), styropian, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a także komunalne odpady niebezpieczne: akumulatory, baterie, farby, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, detergenty, środki ochrony roślin, opakowania z niebezpiecznymi  pozostałościami.

To miejsce, które nie tylko ułatwia mieszkańcom pozbycie się odpadów, ale także zachęca do ich właściwej segregacji i recyklingu.

Projekt zakłada również edukację ekologiczną społeczeństwa. Ścieżka edukacyjna oraz punkt napraw przedmiotów nadających się do ponownego użytku to narzędzia, które pomagają w budowaniu świadomości ekologicznej. Poprzez edukację ekologiczną, PSZOK w Opolu przyczyni się do zapobiegania powstawaniu odpadów i promować będzie zasadę hierarchii postępowania z odpadami.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 250 000 zł netto zł, a Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu uzyskał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie dotacji w wysokości 1.500.000 zł oraz pożyczki również 1.500.000 zł.

Jednym z istotnych elementów strategii spółki jest postępowanie z odpadami zgodnie z koncepcją GOZ, a więc z troską o jak najpełniejszy recykling i odzysk odpadów na poziomie miasta Opola. Konieczny jest jak największy recykling odpadów, w celu uzyskania, w dużej ilości dobrej jakości surowców wtórnych.

Prognozowane ilości odpadów zbieranych w poszczególnych latach to: 2024r. – 2122 Mg,; 2025r. – 2250 Mg; 2026r. – 2293 Mg, 2027r. – 2335 Mg.

Obsługa PSZOK ma do dyspozycji dwa obiekty kontenerowe. Jeden z nich pełnił będzie rolę biura obsługi, natomiast mniejszy o wymiarach 6,25 m2 jest obiektem pomocniczym, w którym pracownik obsługi będzie kontrolować proces deponowania odpadów.

W nowym PSZOK znajdują się:

 • 2 prasokontenery mobilne,
 • 25 kontenerów transportowych,
 • skrzyniopalety oraz pojemniki do magazynowania odpadów,
 • kontener magazynowy na odpady niebezpieczne,
 • wózek widłowy spalinowy,
 • system monitoringu wizyjnego,
 • ścieżka edukacyjna z tablicami,
 • pawilon na punkt wymiany rzeczy wraz z kącikiem napraw.

Punkt wymiany rzeczy został doposażony w narzędzia, co przystosuje go do roli miejsca napraw przedmiotów nadających się do ponownego użytku, wydawanych następnie zainteresowanym osobom korzystającym z PSZOK (funkcja edukacyjna – zapobieganie powstawaniu odpadów).

Realizacja projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu przy ul. Przeskok 1” wpisuje się w realizację zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zapobieganie powstawania odpadów.

Co zdecydowało o budowie PSZOK przy ul. Przeskok 1:

 • Wzrost masy wytwarzanych odpadów, ale też wzrost masy odpadów dowożonych do obecnie funkcjonujących PSZOK przy ul. Podmiejskiej oraz przy ul. Kępskiej, gdzie obecnie zbiera się ponad 4000 Mg odpadów w skali roku, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o budowie nowego Punktu w celu poprawy komfortu jak i bezpieczeństwa dla zdających odpady.
 • Funkcjonujący dzisiaj PSZOK przy składowisku i innych instalacjach jest powierzchniowo zbyt mały, aby pozwolić na skuteczne przygotowanie poszczególnych frakcji odpadów do recyklingu, brak jest możliwości dłuższego ich magazynowania, ze względu na ograniczoną ilość i pojemność kontenerów i pojemników umożliwiających ich magazynowanie do czasu zagospodarowania z jednoczesnym zabezpieczeniem odpadów, dlatego zostanie on zlikwidowany.
 • Budowa PSZOK Przeskok 1 pozwoliła na wygospodarowanie odpowiedniej ilości utwardzonego placu, tak aby zapewnić miejsce na rozstawienie dużej ilości różnych kontenerów. Dodatkowo realizacja Punktu pozwoliła na wybudowanie rampy najazdowej oraz zastosowanie większych kontenerów w celu jeszcze lepszej i dokładniejszej segregacji odpadów.
 • Ważną funkcją PSZOK, dotychczas realizowaną w niewielkim stopniu, jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Wybudowana ścieżka edukacyjna pozwoli na uświadamianie mieszkańców, jak ważna jest praca u podstaw, że dokładna i prawidłowa segregacja odpadów to pierwszy krok dla racjonalnej i zrównoważonej gospodarki odpadami i do czystszego środowiska.
 • Punkt napraw przedmiotów nadających się do ponownego użytku przyczyni się do zwiększenia tej świadomości i pokaże, że niezmiernie ważne jest również zapobieganie powstawaniu odpadów.

Nowy PSZOK przy ul. Przeskok 1 w Opolu to nie tylko miejsce, gdzie można pozbyć się odpadów, to także symbol zaangażowania Miasta w dbanie o środowisko naturalne i edukację ekologiczną społeczeństwa. To krok w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości i czystszego miasta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, aktualnie Zakład Komunalny Sp z o.o. złożył wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie budowy trzeciego PSZOK-u przy ul. Wspólnej po lewej stronie Odry. Posiadamy już pełną dokumentację techniczną.