Oświadczenie w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami mogącymi wprowadzać w błąd w kwestii realizowania przez spółkę inwestycji

Opole z dofinansowaniem z NFOŚiFW na I etap budowy Centrum Zielonej Transformacji
28 listopada 2023
Kolejny milowy krok w Centrum Zielonej Transformacji Opola
6 lutego 2024
Opole z dofinansowaniem z NFOŚiFW na I etap budowy Centrum Zielonej Transformacji
28 listopada 2023
Kolejny milowy krok w Centrum Zielonej Transformacji Opola
6 lutego 2024

Oświadczenie w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami mogącymi wprowadzać w błąd w kwestii realizowania przez spółkę inwestycji

Oświadczenie


W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami mogącymi wprowadzać w błąd w kwestii realizowania przez spółkę Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu (dalej: Spółka lub Zakład Komunalny) inwestycji pn. „Centrum Zielonej Transformacji”, niniejszym konieczne jest sprostowanie ww. informacji, w szczególności przekazywanych Mieszkańcom Miasta Opola przez „Komitet Społeczny Stop Spalarni w Opolu”. Wyżej wskazana inwestycja ma na celu pełną reorganizację gospodarki odpadowej Opola, dostosowując ją do zasad gospodarki obiegu zamkniętego, co korzystnie wpłynie na realizację celów w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i składowania jak najmniejszej ilości odpadów. Ta ważna inwestycja pozwoli nie tylko na spełnienie wyznaczonych celów Unii Europejskiej, ale umożliwi także stabilizację kosztów zagospodarowania odpadów, produkcję ekologicznego ciepła dla Mieszkańców Opola, a przede wszystkim na zmniejszenie uciążliwości prowadzonej działalności Spółki na terenie Groszowic, co przełoży się na poprawę komfortu życia Mieszkańców i wzrostu atrakcyjności tej dzielnicy Miasta Opola.

Przedstawiciele „Komitetu Społecznego Stop Spalarni w Opolu” w swoich wypowiedziach w sposób wybiórczy, nierzetelny i niepełny przedstawiają kwestie związane z realizacją „Centrum Zielonej Transformacji”. Takie działania mogą wprowadzać w błąd oraz skutkują nieuzasadnionym negatywnym obiorem tej inwestycji przez Mieszkańców Opola. Spółka z całą stanowczością podkreśla, że mijają się ze stanem rzeczywistym następujące twierdzenia przedstawicieli ww. Komitetu:

 1. Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów są technologią, z której wycofuje się UE: Na terenie Europy działa ponad 500 takich instalacji i planowana jest budowa nowych;
 2. termiczne przekształcanie odpadów jest sprzeczne z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego: Od 25% do 35% wytwarzanych odpadów nie nadaje się do recyklingu, ale jako odpady kaloryczne (palne) nie mogą być trwale składowane. Jedyną formą ich zagospodarowania jest odzysk termiczny, czyli wykorzystanie ich jako paliwa do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Ponownie należy podkreślić, że termicznemu przekształceniu nie są poddawane odpady, które nadają się do recyklingu;
 3. budowa Centrum Zielonej Transformacji wpłynie na wzrost cen odbioru odpadów od mieszkańców Opo
  Realizacja ww. inwestycji ma na celu stabilizację cen odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Miasta Opola i spełnienie wymogów unijnych w zakresie recyklingu i składowania odpadów. Środki na budowę Centrum Zielonej Transformacji pochodzą w szczególności z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z odzyskiem energii w kwocie do 130 mln złotych, jako jednego z elementów CZT, dzięki czemu koszt budowy instalacji nie będzie ujmowany w kalkulacji cen odpadów;
 4. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów nie będzie rentowna finansowo:
  Należy przede wszystkim zauważyć, że aktualnie odpady przeznaczone do termicznego przekształcenia są przekazywane podmiotom pobierającym opłatę za ich przyjęcie (np. cementowniom), co generuje wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. Budowa w ramach Centrum Zielonej Transformacji tzw. „spalarni odpadów” umożliwi samodzielne zagospodarowanie tych odpadów przez Spółkę, co zniweluje koszty związane z zagospodarowaniem takich odpadów przez podmioty trzecie (tj. pozwoli na zaoszczędzenie min. kilka mln zł. rocznie). Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie podlegał on również weryfikacji pod kątem rentowności ww. instalacji, a podpisana umowa o dofinansowanie potwierdza, iż przeprowadzona ocena była pozytywna.
 5. instalacja budowana będzie na terenach zalewowych:
  Teren, na którym będzie budowana instalacja NIE należy do terenów zalewowych. Do tego stanu rzeczy przyczyniły się między innymi inwestycje w postaci uzbrojenia, jak i wykonania nowych wałów przeciwpowodziowych. Informacje te są ogólnodostępne m.in. na stronie www.wody.isok.gov.pl;
 6. instalacja ma omijać normy dzięki niższej wydajności o 300 kg na dobę:
  Instalacja termicznego przekształcenia odpadów zostanie tak zaprojektowana, aby spełniała wszystkie obowiązujące restrykcyjne wymogi prawne dla tego typu instalacji z uwzględnieniem potrzeb miasta Opola w zakresie możliwości odbioru ciepła przez miejski system ciepłowniczy. Ilość tzw. „ciepła w podstawie”, produkowanego w ITPO została uzgodniona i zaakceptowana przez ECO SA. Ponadto przepustowość ITPO została dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów w Opolu. Stwierdzenie zatem, że z premedytacją zaniżana jest planowana przepustowość instalacji po to by omijać jakiekolwiek normy, jest sprzeczne z logiką, ponieważ nie można sztucznie zawyżać parametrów instalacji, żeby następnie nie uzyskać wymaganej ilości paliwa odpadowego. A instalacja przed przekazaniem do użytkowania i tak będzie musiała uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia. Podsumowując wątek wydajności instalacji, średnia dobowa wydajność projektowanej instalacji wynosić będzie 55 Mg/dobę. Przytoczona różnica przez „Komitet Stop Spalarni w Opolu”, która rzekomo ma wynosić 300 kg w skali doby tak naprawdę wyniosłaby 17 000 kg na dobę, co świadczy o niedokładnym zaznajomieniu się z dokumentacją projektu. Oświadczamy, że głównym parametrem przy ustalaniu przepustowości była możliwość odbioru ciepła z odpadów przez miejską sieć ciepłowniczą miasta Opola i ilość wytwarzanych odpadów w Opolu, co zostało wykazane w dokumentacji, a jest pomijane w manipulowaniu informacjami przez Komitet.
 7. całe Miasto jest przeciw inwestycji:
  Od września 2022 roku prowadzimy otwarty i merytoryczny dialog w sprawie budowy Centrum Zielonej Transformacji (CZT). W związku z tym Spółka zorganizowała szereg spotkań informacyjnych na terenie Groszowic. Poza tym utworzyła Radę Społeczną składającą się między innymi z przedstawicieli Rady każdej z Dzielnic; Rada Społeczna liczy ponad 40 osób. Rzetelna i uczciwa komunikacja tego procesu inwestycyjnego zbudowała zrozumienie i wsparcie społeczne dla tak ważnego rozwiązania dla gospodarki odpadowej Opola. Plan budowy CZT cieszy się poparciem m.in. mieszkańców Groszowic, którzy widzą w nim realną szansę na zmniejszenie uciążliwości, a tym samym na poprawę jakości życia i atrakcyjności tej dzielnicy;
 8. Raport oddziaływania na środowisko jest dokumentem zawierającym błędy merytoryczne:
  Oceny kompletności raportu dokonał przede wszystkim organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy udziale organów współuczestniczących ( w tym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu). Prawidłowość ww. raportu nie budziła wątpliwości wyspecjalizowanych, posiadających merytoryczną wiedzę organów. Był także poddany społecznej kontroli w ramach konsultacji społecznych. Ponadto przedstawiona opinia, na którą powołuje się strona społeczna porusza kwestie, które nie mogą stanowić podstawy do bezpośredniego wniosku o błędach merytorycznych w opracowanej dokumentacji.

Jednocześnie należy wskazać, że treść i sposób prezentowania założeń całego Projektu przez przedstawicieli „Komitetu Społecznego Stop Spalarni w Opolu” mogą powodować postrzeganie Spółki w sposób negatywny i naruszać Jej dobre imię. Zakład Komunalny Sp. z o.o. będzie podejmował kroki prawne służące ochronie wizerunku Spółki i mające na celu przekazanie Mieszkańcom Opola rzetelnych informacji o Centrum Zielonej Transformacji.