AKCJA BILET DO CZYSTEGO POWIETRZA

Po sukcesie realizowanego wspólnie przez Miasto Opole, Zakład Komunalny w Opolu i Energetyką Cieplną Opolszczyzny programu „CZYSTE POWIETRZE – ODDECH DLA OPOLA”, współpraca na rzecz promocji transportu miejskiego jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem ekologicznym na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Tym razem pod hasłem „BILET DO CZYSTEGO POWIETRZA”.

Frontów walki o ekologiczne i zdrowsze warunki życia dla mieszkańców Opola jest dużo, a na każdym z nich Miasto Opole szuka sojuszników do wspólnego działania. Od lipca wspólnie z ECO i Zakładem Komunalnym realizuje więc drugą już edycję programu wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym razem w obszarze transportu miejskiego.

Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego przez Miasto Opole, ECO i Zakład Komunalny porozumienia na kolejny rok. Szczegóły współpracy obejmują m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i zorganizowanie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, czyli bezpośrednich beneficjentów porozumienia.

Bilety ulgowe, szkolne, miesięczne czy na okaziciela, uprawniające do przejazdu komunikacją publiczną na terenie miasta Opola, zostaną sfinansowane przez ECO i Zakład Komunalny, i rozdystrybuowane przez Miasto Opole. Będą z nich korzystać dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

 
 
Po sukcesie realizowanego wspólnie przez Miasto Opole i ECO programu "CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA", współpraca na rzecz promocji transportu miejskiego jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem ekologicznym na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Tym razem pod hasłem "BILET DO CZYSTEGO POWIETRZA".

Zakład Komunalny, wspierając działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, koncentruje się na rozwoju działań edukacyjnych. Spółka opracowuje m.in. mapę zieleni miasta, na której będzie można nie tylko zobaczyć opolskie drzewa, ale również poznać ich gatunki, wymiary i inne parametry, jak choćby wpływ na oczyszczanie powietrza.

Zakład Komunalny przeprowadził też akcję nasadzeń drzew, krzewów i roślin na terenie miejskich żłobków, przedszkoli i szkół. Jest ona połączona z edukacją ekologiczną (m.in. na temat występujących roślin o właściwościach trujących, a także pielęgnacji), a w projekcie czynny udział brały dzieci i młodzież z 15 placówek. Podobną akcję przeprowadzili przy Parku Sensorycznym na ul. Tarnopolskiej (53 drzewa, 687 krzewów oraz 190 bylin), na terenie parku osiedlowego im. Armii Krajowej (100 drzew), na terenie kąpieliska „Bolko” (100 drzew) oraz na cmentarzu komunalnym.

Na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów i PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej, w ramach projektu partnerskiego pn. „Wspólna akcja segregacja” – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, ZK wybudował ścieżkę edukacyjną. Głównym założeniem jej powstania jest uświadamianie społeczeństwu konieczności dbania o środowisko z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów i tym samym osiągnięcie większego udziału odpadów przeznaczonych do ponownego przetworzenia, ochronę czystości powietrza i wód.

Zakład Komunalny regularnie organizuje też Eko-lekcje dla dzieci i młodzieży, w ramach których uczestnicy odwiedzają przedsiębiorstwo. Zajęcia odbywają się na ścieżce ekologicznej, połączone są z projekcją specjalnie przygotowanych filmów proekologicznych, a uczestnicy w specjalnej instalacji poznają zasadę pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła użytkowego z odpadów. Pracownicy firmy opowiadają o swojej pracy, funkcjonowaniu zakładu, ale przede wszystkim promują ekologię, segregację odpadów i ograniczanie ich wytwarzania.

Z kolei ECO, wspólnie z Miastem Opole, przystąpiła do programu certyfikacyjnego realizowanego przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Opolska elektrociepłownia przeszła proces certyfikacji, jako pierwsza w kraju, co potwierdza, że ciepło systemowe z ECO jest ekologiczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Każdy budynek, który zasilany jest energią z ECO nie emituje do powietrza szkodliwych substancji tworzących smog.

Ponadto ECO aktywnie włączyło się w promocję elektro-mobilności. Razem z Urzędem Miasta Opola, ECO wykonała i oddała do dyspozycji mieszkańców pierwszą stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Opolu. Stacja umiejscowiona została w samym centrum miasta, na pl. Wolności. Wszyscy zainteresowani mogą naładować baterie swojego pojazdu zupełnie za darmo (na razie okres promocji ustalono do końca sierpnia) w pół godziny.